OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040”

Na podstawie art. 39-42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zmianami) Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że projekt Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, w pokoju nr 26 (sekretariat 1 piętro), w dni robocze od 9 do 29 października 2018 r. w godzinach 8:00-14:00.

Uwagi i wnioski do wyłożonego projektu należy składać w formie pisemnej na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 29 października 2018 r. do godz. 14:00.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

Kraków,  08.10.2018 r. 

Informujemy, że w ramach II etapu prac nad "Powiatowym programem zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040" opracowano plany zalesień dla gruntów przewidzianych do wdrożenia w pierwszym okresie realizacji projektu.
Sporządzenie planów zalesień poprzedzono pracami glebowo-siedliskowymi, analizami laboratoryjnymi pobranych próbek gleb oraz analizą walorów przyrodniczych gruntów przeznaczonych pod zalesienia.

Informujemy również, że projekt został przekazany celem zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem Programu i składania ewentualnych uwag.

Materiały do pobrania:
1. Projekt Programu - część opisowa

Cześć kartograficzna:
1. Schemat rozmieszczenia gruntów w dzielnicy Nowa Huta
2. Schemat rozmieszczenia gruntów w dzielnicy Podgórze
3. Schemat rozmieszczenia gruntów w dzielnicy Krowodrza
4. Mapa gospodarczo-przeglądowa gruntów objętych Programem - do pobrania
5. Mapa gospodarczo-przeglądowa siedliskowych typów lasu - do pobrania
6. Mapa poglądowa rozmieszczenia gatunków drzew w ramach Programu - do pobrania

7. Dane geometryczne - warstwa shp do pobrania (grunty do zalesienia, do przeklasyfikowania na Ls, grunty rezerwowe)

Prognoza oddziaływania projektu Programu na środowisko:
1. Prognoza oddziaływania na środowisko
2. Załącznik do prognozy - mapa walorów przyrodniczych - do pobrania

Załączniki:
1. Raport z konsultacji społecznych - etap I
2. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr SG18-37
3. Notatka z konsultacji naukowej


Informujemy, iż zakończono prace w ramach I etapu sporządzania "Powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040".
Etap ten obejmował m.in.:
- uzgodnienie założeń do Programu i uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko
- przeprowadzenie konsultacji społecznych
- podjęcie współpracy z wybranymi jednostkami związanymi z leśnictwem (Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego UR w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie)
- wskazanie terenów predestynowanych do objęcia planami zalesień w pierwszym okresie realizacji Programu

Mapa przeglądowa, prezentująca obszary wytypowane do objęcia Programem
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Powiatowego programu zwiększania lesistości
miasta Krakowa na lata 2018-2040"

Raport ze spotkań konsultacyjnych

W dniach 12-14 czerwca odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne poświęcone realizacji „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”. W trakcie spotkań przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej - Pan Dariusz Wnęk, Kierownik Zespołu ds. Lasów i Przyrody zaprezentował jak kształtuje się obecna lesistość w mieście Krakowie, przedstawił podstawowe cele i założenia projektu. Przedstawione zostały przykłady zrealizowanych zalesień na gruntach leśnych pozbawionych drzewostanu (odnowienia halizn) a także korzyści lasów w mieście (m.in. absorbcja CO2 i neutralizacja zanieczyszczeń powietrza).

Następnie Pan Zdzisław Spendel - Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie wyjaśnił podstawowe pojęcia: las, grunt leśny, lesistość, przedstawił jak kształtuje się lesistość Krakowa na tle innych miast w Polsce oraz przedstawił przykłady zagospodarowania lasów miejskich. Omówiona została koncepcja poprawy stanu lesistości miasta Krakowa i sposoby zwiększania lesistości (zalesienia, przeklasyfikowanie gruntów). Przypomniane zostały wnioski zawarte w opracowanych "Kierunkach rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030" i zaprezentowane zostały kryteria wyborów terenów do objęcia programem m.in.:
  • analiza danych ewidencyjnych (preferowanie użytków odpowiednich do zalesienia)
  • analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przeznaczenie terenów niewykluczające powstania terenów leśnych)
  • analiza ortofotomapy (preferowanie terenów, których aktualny stan wskazuje na możliwość zalesienia lub przeklasyfikowania na las)
  • analiza dostępnych danych z zakresu ochrony przyrody (wykluczenie terenów, które ze względu na walory przyrodnicze nie powinny zostać zalesione)

Przedstawiono na mapach grunty wstępnie wytypowane z uwzględnieniem kategorii własności. Zwrócono także uwagę, że wszelkie działania dokonywane w ramach programu zostaną poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Przedstawiono także zarys II etapu prac na wytypowanych powierzchniach (kartowanie potencjalnych siedlisk leśnych - podparte analizami chemicznymi pobranych próbek gleby, w celu określenia optymalnego składu gatunkowego zalesień, opracowanie planów zalesień).
Po części prezentacyjnej miała miejsce dyskusja, w której każdy z zebranych gościu mógł wyrazić swoją opinię na temat programu, przedstawić dostrzegane problemy czy korzyści z realizacji programu a także zadawać pytania do przedstawicieli Biura Urządzania Lasu czy Zarządu Zieleni Miejskiej. Wszystkie najczęściej zadawane pytania zostały spisane i zostaną zaprezentowane w najbliższym czasie na stronie.

Po części dyskusyjnej miała miejsce część praktyczna polegająca na pracy z mapami, gdzie każdy mógł odnieść się do wytypowanych obszarów. Na mapie każdy mógł zaznaczyć miejsca w których chciałby aby rósł las, ale również miejsca w których las rosnąć nie powinien. Można było także zgłaszać zastrzeżenia i uwagi do terenów wstępnie wytypowanych. Wszystkie miejsca wskazane przez mieszkańców Krakowa zostaną przeanalizowane. Każdy mógł także wypełnić formularz konsultacyjny w którym można było spisać uwagi, sugestie lub pomysły związane z Programem.
W najbliższym czasie zostanie opublikowany raport z konsultacji, w którym przedstawione zostaną wszelkie uwagi i propozycje mieszkańców.
Przypominamy, że ciągle istnieje możliwość składania opinii i wniosków do projektu w formie elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przy czym anonimowe wnioski i opinie nie będą rozpatrywane.