Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Powiatowego programu zwiększania lesistości
miasta Krakowa na lata 2018-2040"

Raport ze spotkań konsultacyjnych

W dniach 12-14 czerwca odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne poświęcone realizacji „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”. W trakcie spotkań przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej - Pan Dariusz Wnęk, Kierownik Zespołu ds. Lasów i Przyrody zaprezentował jak kształtuje się obecna lesistość w mieście Krakowie, przedstawił podstawowe cele i założenia projektu. Przedstawione zostały przykłady zrealizowanych zalesień na gruntach leśnych pozbawionych drzewostanu (odnowienia halizn) a także korzyści lasów w mieście (m.in. absorbcja CO2 i neutralizacja zanieczyszczeń powietrza).

Następnie Pan Zdzisław Spendel - Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie wyjaśnił podstawowe pojęcia: las, grunt leśny, lesistość, przedstawił jak kształtuje się lesistość Krakowa na tle innych miast w Polsce oraz przedstawił przykłady zagospodarowania lasów miejskich. Omówiona została koncepcja poprawy stanu lesistości miasta Krakowa i sposoby zwiększania lesistości (zalesienia, przeklasyfikowanie gruntów). Przypomniane zostały wnioski zawarte w opracowanych "Kierunkach rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030" i zaprezentowane zostały kryteria wyborów terenów do objęcia programem m.in.:
  • analiza danych ewidencyjnych (preferowanie użytków odpowiednich do zalesienia)
  • analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przeznaczenie terenów niewykluczające powstania terenów leśnych)
  • analiza ortofotomapy (preferowanie terenów, których aktualny stan wskazuje na możliwość zalesienia lub przeklasyfikowania na las)
  • analiza dostępnych danych z zakresu ochrony przyrody (wykluczenie terenów, które ze względu na walory przyrodnicze nie powinny zostać zalesione)

Przedstawiono na mapach grunty wstępnie wytypowane z uwzględnieniem kategorii własności. Zwrócono także uwagę, że wszelkie działania dokonywane w ramach programu zostaną poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Przedstawiono także zarys II etapu prac na wytypowanych powierzchniach (kartowanie potencjalnych siedlisk leśnych - podparte analizami chemicznymi pobranych próbek gleby, w celu określenia optymalnego składu gatunkowego zalesień, opracowanie planów zalesień).
Po części prezentacyjnej miała miejsce dyskusja, w której każdy z zebranych gościu mógł wyrazić swoją opinię na temat programu, przedstawić dostrzegane problemy czy korzyści z realizacji programu a także zadawać pytania do przedstawicieli Biura Urządzania Lasu czy Zarządu Zieleni Miejskiej. Wszystkie najczęściej zadawane pytania zostały spisane i zostaną zaprezentowane w najbliższym czasie na stronie.

Po części dyskusyjnej miała miejsce część praktyczna polegająca na pracy z mapami, gdzie każdy mógł odnieść się do wytypowanych obszarów. Na mapie każdy mógł zaznaczyć miejsca w których chciałby aby rósł las, ale również miejsca w których las rosnąć nie powinien. Można było także zgłaszać zastrzeżenia i uwagi do terenów wstępnie wytypowanych. Wszystkie miejsca wskazane przez mieszkańców Krakowa zostaną przeanalizowane. Każdy mógł także wypełnić formularz konsultacyjny w którym można było spisać uwagi, sugestie lub pomysły związane z Programem.
W najbliższym czasie zostanie opublikowany raport z konsultacji, w którym przedstawione zostaną wszelkie uwagi i propozycje mieszkańców.
Przypominamy, że ciągle istnieje możliwość składania opinii i wniosków do projektu w formie elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przy czym anonimowe wnioski i opinie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że w dniach 12-14 czerwca odbędą się otwarte spotkania konsultacyjne poświęcone realizacji „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie informuje, że w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/796/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r., na zamówienie Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, przystąpiło do opracowania „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu.
Program będzie określał zasady i warunki zwiększenia powierzchni lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, docelowo na poziomie nie mniejszym niż 8% powierzchni Gminy.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż w kwietniu 2017 r. rozpoczynają się prace związane z opracowaniem „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.