W 2022 r. planowane jest zalesienie około 4 ha i posadzenie około 20 000 szt. sadzonek w obszarach:

Informacja o stanie Powiatowego Programu Zwiększenia Lesistości Miasta Krakowa za lata 2018-2022r.

W 2021 r. planowane jest zalesienie około 10 ha i posadzenie około 50 000 szt. sadzonek w obszarach:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż zakończone zostały prace związane z opracowaniem Planu zalesień, realizowanego w ramach „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.

Poniżej przedstawiamy wyniki prac.

Załącznik: Plan zalesień 2020 - opisanie ogólne

Załącznik: Plan zalesień 2020 - rozkład arkuszy
Załącznik: Plan zalesień 2020 - mapy gospodarczo-przeglądowa gruntów objętych PPZL
Załącznik: Plan zalesień 2020 - mapy gospodarczo-przeglądowe typów siedliskowych lasu
Załącznik: Plan zalesień 2020 - mapy gospodarczo-przeglądowe rozmieszczenia gatunków drzew

Komunikat

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż w maju 2020 r. zakończone zostały prace terenowe związane z opracowaniem Planu zalesień realizowane w ramach „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.

W ramach prac terenowych przeprowadzono kartowanie siedlisk leśnych wraz z rozpoznaniem fitosocjologicznym i ogólną oceną wartości przyrodniczej gruntów jednocześnie pobrane zostały próbki do analiz chemicznych, określono typ siedliskowy lasu oraz rodzaj gleby.

w 2018r w ramach zalesień posadzono blisko 13 000 szt. sadzonek na około około 3 ha   w obszarze Kujaw, Branic, Olszanicy, Witkowic.

w 2019r posadzono  120 000 szt. sadzonek na około 23 ha w obszarze ul. Bartnicza, w rejonie Kujaw, Prawiek, Branice, Nowa Huta, Barycz.

w 2020 r posadzono wiosną około 74 000 szt. na około 15 ha w obszarach: Witkowice, Rysi Stok, ul. Księcia Józefa, ul. Kąkolowa/Chałupki, Okręglik, Krzemieniecka/ Berdyczowska.

Informujemy, iż na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa VIII  kadencji, w dniu 4 grudnia 2019 r. w wyniku głosowania przyjęty został ""Powiatowy program zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040".

Materiały do pobrania:
PPZL - część opisowa

Informujemy, iż zakończono prace w ramach II etapu sporządzania "Powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040".
Etap ten obejmował m.in.:
- opracowanie planów zalesień dla gruntów przewidzianych do wdrożenia w pierwszym okresie realizacji projektu (sporządzenie planów zalesień poprzedzono pracami glebowo-siedliskowymi, analizami laboratoryjnymi pobranych próbek gleb oraz analizą walorów przyrodniczych gruntów przeznaczonych pod zalesienia)
- przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu i uzyskanie stosownych opinii
- rozpatrzenie wniosków i uwag pojawiających się w ramach konsultacji społecznych


Materiały do pobrania:
Projekt Programu - część opisowa

Cześć kartograficzna:
Mapa przeglądowa obszarów objętych Programem - do pobrania
Mapa przeglądowa obszarów objętych Programem (dzielnica Krowodrza) - do pobrania
Mapa przeglądowa obszarów objętych Programem (dzielnica Nowa Huta) - do pobrania
Mapa przeglądowa obszarów objętych Programem (dzielnica Podgórze) - do pobraniaMapa gospodarczo-przeglądowa gruntów objętych Programem - do pobrania
Mapa gospodarczo-przeglądowa siedliskowych typów lasu - do pobrania
Mapa poglądowa rozmieszczenia gatunków drzew w ramach Programu - do pobrania

Dane geometryczne - warstwa shp do pobrania (grunty do zalesienia, do przeklasyfikowania na Ls, grunty rezerwowe)

Prognoza oddziaływania projektu Programu na środowisko:
Prognoza oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040”

Na podstawie art. 39-42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zmianami) Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że projekt Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, w pokoju nr 26 (sekretariat 1 piętro), w dni robocze od 9 do 29 października 2018 r. w godzinach 8:00-14:00.

Uwagi i wnioski do wyłożonego projektu należy składać w formie pisemnej na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 29 października 2018 r. do godz. 14:00.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

Kraków,  08.10.2018 r.