Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego w Parku Reduta wraz z równoczesnym pełnieniem funkcji operatora Parku Reduta

Gmina Miejska Kraków z siedzibą: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20, reprezentowana przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,jako Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wyłonienie Operatora Parku Reduta

usytuowanego na działce nr 59/4 obręb 21 jedn. ewid. Śródmieście o powierzchni 7,6949 ha, przy ul. Reduta/ul. Ks. Mikołaja Kuczkowskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00217228/3, będącej w trwałym zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, z równoczesną dzierżawą nieruchomości gruntowej o powierzchni 266 m² zabudowanej pawilonem wielofunkcyjnym o powierzchni użytkowej 176,94 m² znajdującym się na części działki nr 59/4 obr. 21 jedn. ewid. Śródmieście, usytuowanym w Parku Reduta.


Więcej szczegółów 


Zapraszamy