Projekt pn.: „Utworzenie Parku Reduta”

Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była budowa Parku Reduta na terenie dzielnicy III w Krakowie. Inwestycja obejmowała zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na nowy park, w tym: nasadzenia zieleni, budowę ścieżek pieszych, montaż elementów małej architektury i oświetlenia oraz budowę pawilonu wielofunkcyjnego.   

Głównym celem projektu było zwiększenie powierzchni terenów zieleni w Krakowie dzięki utworzeniu parku o powierzchni przekraczającej 7,7 ha.

Cele ogólne projektu obejmowały:

- ochronę bioróżnorodności i zachowanie rolno-leśnego krajobrazu

- stworzenie zorganizowanej przestrzeni na terenach zielonych, będących w przyszłości centrum integracji i rekreacji dla lokalnej społeczności

- poprawę dostępności mieszkańców dzielnicy III Prądnik Czerwony do terenów zielonych

Cele długofalowe projektu to:

- poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy III Krakowa

- poprawa stanu powietrza w Krakowie

- zwiększenie atrakcyjności dzielnicy III dla mieszkańców oraz inwestorów.

Rezultaty projektu:

Rezultatem bezpośrednim projektu jest utworzenie ponad 5 ha dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej na terenie Krakowa.

Całkowita wartość projektu: 14 339 047,90 PLN

dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2 853 069,26 PLN

Zbliżamy się do otwarcia Parku Reduta

Wielkimi krokami zbliżamy się do otwarcia parku Reduta. Trwa ostatni etap zagospodarowania terenu. W tym momencie kończony jest duży plac zabaw, na montaż czeka mała architektura taka jak ławki, kosze,...