„Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030” to dokument wskazujący kierunki działań Miasta w zakresie terenów zieleni, przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Składa się z części opisowej oraz bazy danych przestrzennych (interaktywnych map). Dla każdego obecnego i planowanego w dokumencie terenu zieleni wyznaczono działania, jakie należy podjąć, aby zieleń w Krakowie się rozwijała tzn. każdy miał w pobliżu miejsca zamieszkania zielone obszary rekreacyjne, zagospodarowane w atrakcyjny sposób, wspierające krakowską przyrodę i szanujące dziedzictwo kulturowe.


Treść Mapy Aneksy