Oświadczenie w sprawie rewitalizacji parku im. Wojciecha Bednarskiego

W związku z wątpliwościami Mieszkańców w zakresie ograniczenia planowanej rewitalizacji parku im. Wojciecha Bednarskiego przekazujemy poniższe oświadczenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze.

Uwagi wyrażone w ankiecie przekazanej do ZZM przez Akcję Ratunkową dla Krakowa zostały przekazane Głównemu Projektantowi do analizy. Należy mieć równocześnie świadomość, iż przywołana liczba 1041 negatywnych opinii o projekcie rewaloryzacji Parku im. Wojciecha Bednarskiego jest opinią około 0,14% mieszkańców Krakowa. Dodatkowo w rozwinięciu uwag mieszkańców biorących udział w ankiecie najczęściej występujące odpowiedzi dotyczące zakresu koniecznych zmian w parku (tj. remont, naprawa, wymiana, odnowienie) oraz ich przedmiotu (alejki, ścieżki, nawierzchnie, schody, plac zabaw) pokrywają się z zakresem projektu opracowanego na zlecenie tut. Jednostki. Ze względu na szeroki zakres proponowanych zmian zajęcie stanowiska przez projektanta wymaga czasu. Planowany termin podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych to 7 lipca 2021 r., przy założeniu że nie wpłyną odwołania od ogłoszonego wyniku postępowania przetargowego, niemniej jednak istnieje prawdopodobieństwo, że któryś z Wykonawców złoży odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i całe postępowanie dodatkowo się przeciągnie. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jako Zamawiający zamieścił wzór umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na obecnym etapie (zgodnie z prawem zamówień publicznych) nie ma możliwości jej modyfikacji. Obecny kształt wzoru umowy znajduje się pod linkiem: https://zzm.krakow.pl/images/pliki/przetargi/2020_106/siwz.pdf . Z formalnego punktu widzenia nie ma więc obecnie możliwości zmniejszenia zakresu prac przed podpisaniem umowy z wykonawcą.Takie deklaracje nie były nigdy składane. Może wydarzyć się to tylko i wyłącznie na zasadzie aneksu do umowy.  Jakie są dalsze plany w tym zakresie?

  1. Uzyskanie i omówienie stanowiska Biura Projektowego w zakresie uchwały nr XXXI/434/2021 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 25 maja 2021 r. oraz notatki ze spotkania w terenie z dn. 28.05.2021 r.
  2. Konsultowanie planowanych zmian z Biurem Projektowym, Radą i Zarządem Dzielnicy XIII, Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
  3. Zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych i aneksowanie jej w zakresie uzgodnionej w ww. gronie modyfikacji.
  4. Wykonanie zmodyfikowanego zakresu prac.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie decyzje podejmowane są i będą wspólnie z Radą i Zarządem Dzielnicy XIII w zakresie planowanych zmian. Prosimy o chwilę cierpliwości dla przeprowadzenia pełnej procedury modyfikacji projektu. Opracowana dokumentacja projektowa jest wynikiem uzgodnień i opinii m.in. Rady Dzielnicy,  Zespołu Konsultacyjnego ds Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Potrzeb Os. Niepełnosprawnych, Konserwatora Zabytków, miejskich jednostek organizacyjnych, gestorów sieci. Wszelkie ewentualne modyfikacje wymagają omówienia w szerokim gronie, zwłaszcza w kontekście ewentualnej konieczności uzyskania zamiennych decyzji i uzgodnień.

Naszym wspólnym celem jest właściwe odnowienie Parku im. Wojciecha Bednarskiego zgodnie z wolą Mieszkańców.