Zarząd Zieleni Miejskiej został partnerem w projekcie „GARDENS as inclusive GreenLearning places” w ramach programu Erasmus+.

Zgodnie ze Strategią Lizbońską edukacja i szkolenia są krytycznymi czynnikami zwiększenia wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i integracji społecznej Europy. Uczenie się przez całe życie to priorytet, który wraz z mobilnością jest jednym z długoterminowych celów strategicznych polityki edukacyjno-szkoleniowej Unii Europejskiej. Cel ten jest kluczowy w kontekście zwiększania zatrudnienia i sukcesu gospodarczego przy jednoczesnym umożliwieniu jednostkom pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Ogrodnictwo miejskie ma ogromny potencjał. Zwiększa świadomość mieszkańców na temat zasobów naturalnych, ochrony przyrody i działań na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu. Ogrody społeczne budują silniejsze więzi społeczne, zaufanie i poczucie przynależności, przyczyniając się tym samym do podnoszenia kapitału społecznego. Takie miejsca gromadzą osoby różnych profesji oraz z różnych środowisk, co pomaga przełamywać bariery i zwiększać integrację społeczną.

Ogrodnictwo to również wyjątkowa okazja edukacyjna. Zaczynając od edukacji przyrodniczej i ekologicznej, przez budowanie poczucia odpowiedzialności za otoczenie, aż po nabywanie kompetencji, mogących podnieść kwalifikacje zawodowe osób dorosłych.  Mieszkańcy miast dzięki miejskim ogrodom mogą nauczyć się uprawiania od podstaw warzyw, ziół czy owoców oraz przygotowywania ich do zjedzenia. Ponadto jest to miejsce, dzięki któremu nabędą wiele kompetencji miękkich takich jak negocjacje, zarządzanie czy rozwiązywanie konfliktów.

Na całym świecie ogrodnictwo miejskie stają się elementem polityk miejskich, a dzięki nim powstają nowe podmioty przedsiębiorczości społecznej. Trend ten silnie się rozwija i pozwala dostrzec kolejne zalety urban farmingu, przyczyniające się do mi.in. do podniesienia jakości życia osób wykluczonych, jak osoby niepełnosprawne, bezrobotne czy imigranci, którym grozi marginalizacja społeczna.

Projekt jest odpowiedzią na powyższe czynniki. Zakłada ocenę potrzeb każdego partnera identyfikując mocne i słabe strony praktyk w zakresie działań edukacyjno-integracyjnych w ogrodach miejskich. W oparciu o rozpoznane potrzeby, analizę SWOT i doświadczenie wszystkich partnerów zostanie stworzony internetowy poradnik, prezentujący dobre praktyki, które będą się odnosiły do słabych punktów zidentyfikowanych przez członków projektu. Integralną częścią poradnika będzie interaktywna mapa wizualizująca przedstawione praktyki. Wypracowane zostaną prototypy i plany działania dla metod, narzędzi i kampanii, które mogą być faktycznie wykorzystywane i wdrażane przez partnerstwo. Dodatkowo w ramach projektu dla osób działających w miejskich ogrodach odbędą się szkolenia z aktualnych praktyk i metod integracyjnych, włączających do społeczeństwa osoby z różnych przyczyn wykluczone.

Termin realizacji: 01.09.2020 – 30.09.2022

Partnerzy projektu:

  •  KILOWATT soc coop – Bolonia, Wlochy

Killowatt to organizacja, której celem jest podniesienie wartości życia społecznego, kulturalnego oraz poprawa warunków przyrodniczych przez wspólną pracę przedsiębiorstw, pojedynczych profesjonalistów, osób początkujących, organizatorów wydarzeń kulturowych oraz różnych stowarzyszeń. Głównym zadaniem jest innowacja systemu pracy i usług poprzez promowanie współpracy i dzielenie się metodami i umiejętnościami dla wzrostu profesjonalizmu wszystkich jednostek oraz poprawa jakości życia.


fot. Kilowatt

  •  CAMPARATIVE RESEARCH NETWORK EV – Berlin, Niemcy

The Comparative Research Network to organizacja założona w 2007, zajmująca się nieformalną edukacją i badaniami dla dorosłych, młodzieży oraz kształcenia zawodowego. Działania The CRN podzielone są na 3 odrębne dziedziny: badania, edukacja i publikacja. Celem badań jest przybliżenie nauk społecznych obywatelom. Obszary badań to: granice europejskie, udział obywatelski, sprawy miejskie, budowanie pokoju i dialog wewnątrzkulturowy, różnorodność i nauka obywatelska.


fot. CAMPARATIVE RESEARCH NETWORK

  •  himmelbeet gemeinnützige – Berlin ,Niemcy

Himmelbeet to organizacja non-profit działająca w obszarze ogrodnictwa miejskiego. Zakresem jej działań jest tworzenie rozwiązań dla kryzysu ekologicznego i społecznego, poprzez promowanie produkcji zrównoważonej żywności, edukację środowiskową i społeczne zrzeszanie ludności. Zasięg działań różnych aktywności i projektów organizacji obejmuje cały Berlin.  


fot. himmelbeet gemeinnützige

  •  Flodagarveriet Verksamhet AB – Floda, Szwecja

Garveriet – stara garbarnia nad rzeką Säveån, delikatnie odnowiona i przekształcona w miejsce mające funkcję piekarni, restauracji, kawiarni, sklepu, centrum konferencyjnego i wiele innych. Wszystkie produkty pochodzą od producentów w promieniu średnio 200 kilometrów. Celem działalności jest przekształcenie miejsca w samowystarczalne w zakresie uprawy warzyw i hodowli ryb. Garveriet inspiruje innych do życia i odżywiania się w sposób zrównoważony.


fot. Flodagarveriet Verksamhet AB

  •  Stowarzyszenie Zasiej – Warszawa, Polska

Stowarzyszenie Zasiej – celem stowarzyszenia jest prowadzenie edukacyjnej i kulturowej działalności w zakresie inicjowania, wspierania i prowadzenia  przedsięwzięć ściśle związanych z człowiekiem, jego wpływem na otaczającą naturę, naturą, dziedzictwem przyrodniczym. Stowarzyszenie zajmuje się:

-organizowaniem warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

- promocją i organizacją wymian międzykulturowych, w praktyce organizując wycieczki, warsztaty, wykłady i szkolenia w kraju i za granicą

- organizowanie konferencji, seminariów, sesji szkoleń i wykładów

- organizacja wydarzeń społecznych

- publikowanie i popularyzowanie działalności naukowej


fot. Zasiej

  •  SaluTerre – Velines, Francja

SaluTerre to społeczne biuro architektury krajobrazu utworzone w 2004. Misją firmy jest zapewnienie pomocy w zarządzaniu pracą przy tworzeniu projektów związanych z dostarczeniem żywności oraz kształtowaniem terenów zielonych (wspólne ogrody, publiczne parki, lokalna żywność itp.) dla lokalnych przedsiębiorstw i innych interesariuszy, pracujących nad kształtowaniem miasta (firmy deweloperskie, gospodarze).


fot. SaluTerre

  • Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie – Kraków, Polska

Zarząd Zieleni Miejskiej – jednostka miejska utworzona w lipcu 2015 roku. Jej celem jest troska o utrzymanie i rozwój terenów zieleni w Krakowie. Od początku swego istnienia stawia na współpracę z mieszkańcami, poprzez angażowanie ich w szereg działań, które pozwalają na zoptymalizowanie wyglądu i funkcji terenów zieleni oraz uczynienie mieszkańców ich gospodarzami. Jednym z najważniejszych obszarów współpracy są ogrody społeczne. Od 2018 roku ZZM realizuje program „Krakowskich Ogrodów Społecznych”, wspierający ich funkcjonowanie i działalność. Obecnie Kraków może pochwalić się 9 ogrodami społecznymi oraz realizowanymi w ramach projektu „Ogród z klasą” 18 ogrodami przyszkolnymi opartymi na idei ogrodów społecznościowych.