W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Kraków, znak W035/2020 z dn. 13.07.2020r. oraz pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, znak L.dz. 388/MPORIA/2020 z dn. 20.07.2020r., proszę przyjąć poniższe informacje będące stanowiskiem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (dalej Zamawiający) w zakresie postępowania na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Na wstępie Zamawiający informuje, iż docenia zainteresowanie przedmiotowym tematem i przesłanie stanowisk SARP oddział Kraków oraz Małopolskiej Okręgowej IARP, a ponadto z uznaniem przyjmuje głos niezależnych ekspertów. Dotychczas żadne z prowadzonych postępowań przetargowych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni publicznej nie budziło tak dużego zainteresowania i emocji, szczególnie wśród osób niepozostających ekspertami w branży architektury krajobrazu. Pozostaje wyrazić nadzieję, iż powyższe nie wynika jedynie z faktu, iż negocjacje prowadzone pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków, a Zamawiającym w zakresie ewentualnej współorganizacji konkursu architektonicznego na koncepcję parku przy ul. Karmelickiej w Krakowie (dwuetapowego, realizacyjnego), nie doprowadziły do podpisania stosownej umowy.
Niemniej Zamawiający pragnie zaznaczyć, iż pozostaje w pełni otwarty na dyskusję w zakresie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) i zachęca (w przypadku jakichkolwiek wątpliwości) do bezpośredniego zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ lub wniosków o jej zmianę, co też jest aktualnie czynione przez wielu potencjalnych Wykonawców. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań
i odpowiedzi lub modyfikacji przesyła wszystkim potencjalnym Wykonawcom oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
 
Ad. Kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający jest miejską jednostką organizacyjną i działa w zakresie przewidzianym uchwałą nr XXII/461/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.). Zamawiający jako jednostka budżetowa zobligowany jest do kierowania się literą szeregu przepisów prawnych dedykowanych podmiotom publicznym, szczególnie jednostkom samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, zobowiązanym do stosowania zapisów przywołanej wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), a w tym art. 44, który stanowi, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 1. a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 2. b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zamawiający stoi na stanowisku, iż zastosowane kryteria oceny ofert zostały dostosowane do specyfiki i zakresu przedmiotowego zamówienia, jak także w poszanowaniu wyżej wymienionych przepisów. Mając na względzie wagę, specyfikę i zakres przedmiotowego zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o zastosowaniu równowagi pomiędzy kryterium cenowym (50%), a kryteriami pozacenowymi (30% + 20 % = 50%), czyli jakością (w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne, które będą opisane w składanej do oferty autorskiej analizie wstępnej koncepcji), dostępnością osób niepełnosprawnych lub uwzględnianiem potrzeb użytkowników (również zakres opisany w składanej do oferty autorskiej analizie wstępnej koncepcji) i finalnie kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Jak już wyżej wspomniano, Zamawiający zobowiązany jest przestrzegać zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców. Dodatkowo, Zamawiający będący jednostką sektora finansów publicznych, zobowiązany jest przestrzegać zasad wynikających z przywołanych wyżej przepisów o finansach publicznych oraz zachowania dyscypliny finansów publicznych.
Reasumując – kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią wypadkową przepisów i ponad 5-letniego doświadczenia Zamawiającego (a w przypadku doświadczenia poszczególnych pracowników ZZM – doświadczenia znacznie dłuższego), jako instytucji odpowiedzialnej za utrzymanie i zarządzanie terenami zieleni publicznej w Gminie Miejskiej Kraków.
Niezależnie od powyższego Zamawiający podkreśla, iż nie jest zobligowany do stosowania standardów SARP w przypadku zamówień publicznych, jako podmiotu, który nie stanowi jednostki sektora finansów publicznych, a w konsekwencji nie jest zobligowany do przestrzegania takich obostrzeń, jak publiczny Zamawiający.
Zamawiający stoi na stanowisku, iż w przypadku przedmiotowego zamówienia ocena jakości rozwiązań z zakresu architektury i architektury krajobrazu jest adekwatna do założeń opisanych w SIWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia nie są również rozwiązania urbanistyczne – zakres planowanej inwestycji objęty jest zapisami uchwały nr XCIX/2582/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" – ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 24 kwietnia 2018r., poz. 3293. Założenie parkowe będzie realizowane ściśle według zapisów wyżej przywołanego aktu prawa miejscowego, zatem ocena rozwiązań w skali urbanistycznej nie jest adekwatna do stosunkowo niewielkiego przestrzennie zakresu zamówienia.
Ustawodawca pozwala Zamawiającemu precyzować warunki udziału w postępowaniu w adekwatny i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, w tym jego zakresu i wartości. Przedstawione
w niniejszym przetargu warunki udziału w postępowaniu czynią zadość zasadom uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, jak i zasadzie proporcjonalności. Zauważyć w tym miejscu należy, iż aby Zamawiający mógł żądać uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, musi znaleźć przepis, z którego wynika konieczność posiadania przez Wykonawcę określonych uprawnień: zezwoleń, koncesji czy wpisu do działalności regulowanej, a w niniejszym przypadku taki obowiązek nie wynika z obowiązujących norm prawnych.
 
Ad. Komisja przetargowa
Komisja przetargowa powoływana jest przez Kierownika Zamawiającego, w tym wypadku Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, z reguły dla każdego postępowania oddzielnie. Z uwagi na zakres zamówienia uczestniczą w niej osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kompetencje i umiejętności. W tym przypadku są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe
i wykształcenie wyższe, m.in. architekt krajobrazu i absolwent gospodarki przestrzennej (w zakresie rozwiązań kompozycyjnych i przestrzennych), architekt krajobrazu i ogrodnik w specjalności sztuka ogrodowa (w zakresie rozwiązań kompozycyjnych, przestrzennych i związanych z zielenią), ogrodnik (w zakresie branży ogrodniczej), oraz architekt (w zakresie branży architektury). Wszystkie te osoby posiadają również doświadczenie w projektowaniu bądź realizacji bądź nadzorowaniu inwestycji realizowanych na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zamawiający nie praktykuje udziału w komisji przetargowej osób niebędących pracownikami jednostki. Zdaniem Zamawiającego osoby powołane w komisji przetargowej posiadają w pełni adekwatne kompetencje do wypełniania obowiązków wynikających z przynależności do niej.
 
Ad. Prawa autorskie
Zamawiający wskazuje, iż świadomie zdecydował się na zastosowanie rygorystycznych zapisów dotyczących praw autorskich z uwagi na wcześniejsze negatywne doświadczenia Gminy Miejskiej Kraków z późniejszym dochodzeniem od projektantów możliwości modyfikowania odebranych dokumentacji projektowych i wysokimi kosztami późniejszego wykupienia praw autorskich. Zamawiający wymaga od potencjalnych Wykonawców oświadczenia o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ i akceptacji bez zastrzeżeń zawartych w niej postanowień. Przy czym dodać należy, jak to wyżej wskazano, iż potencjalni Wykonawcy mają prawo wnioskować o określone zmiany SIWZ, w tym także wzoru umowy, albo o udzielenie stosownych wyjaśnień. Zamawiający zobligowany jest do reprezentowania przede wszystkim interesów Gminy Miejskiej Kraków oraz jej Mieszkańców, z których podatków finansowane jest przedmiotowe zamówienie oraz zadbania o ponoszenie wydatków zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów, w szczególności wyżej przywołanych ustaw i aktów prawa miejscowego.
 
Ad. Konkursy jako sposób wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i brak rekomendacji udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), dopuszcza organizację konkursów w ramach procedury wyboru Wykonawcy. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne, w którym przez publiczne ogłoszenie Zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych. Decyzja o organizacji konkursu w przypadku zamiaru opracowania dokumentacji projektowej stanowi kompetencję Kierownika Zamawiającego, w tym przypadku Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, który musi wziąć pod uwagę szereg innych uwarunkowań wynikających z przepisów prawa.
Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach zadania budżetowego ZZM/O1.196/20 Park przy ul. Karmelickiej oraz ZZM/O1.198/20 Tak dla Parku przy Karmelickiej, a więc na podstawie zapisów uchwały nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na 2020r. Zakresy rzeczowe przedmiotowych zadań zawierają poniższe kamienie milowe:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
Powyższe nie obejmuje ogłoszenia konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto zadanie ZZM/O1.198/20 dla Parku przy Karmelickiej ma zostać zrealizowane w latach 2020-2021, więc w 2021r. ma nastąpić zakończenie I etapu robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Przedmiotowe zadanie zostało utworzone w wyniku zwycięstwa w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa i jako takie ma być realizowane według wytycznych Wnioskodawcy (szerzej o projekcie: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/862-tak_dla_parku_przy_karmelickiej.html). Wnioskodawczyni projektu negatywnie odniosła się do pierwotnych planów ogłoszenia zamówienia publicznego. Poniżej wyciąg z stanowiska Wnioskodawczyni przesłanego w dn. 22.07.2020r.:
„(…) Odnosząc się do pisma SARP pragnę podtrzymać stanowisko strony społecznej w spawie organizacji konkursu:
Jesteśmy przekonani, że zaproponowana formuła konkursu bardzo mocno opóźniłby budowę parku i byłaby bardzo kosztowna (w chwili obecnej w budżecie jest na ten cel zarezerwowana kwota 350 tys. zł). Czas i kwota poświęcone na zorganizowanie konkursu wydają nam się niewspółmierne do:
- bardzo niewielkiej powierzchni terenu, którą można zagospodarować,
- braku możliwości projektowania zieleni wysokiej i infrastruktury w odległości do 50 metrów od strony ul. Karmelickiej i ul. Dolnych Młynów ze względu na planowaną stację metra,
- zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które nakazują, aby 70% działki pozostało powierzchnią biologicznie czynną.
Z wymienionych powyżej względów w tym parku stosunkowo niewiele będzie można zaprojektować i dlatego organizowanie w tym celu czasochłonnego i kosztownego konkursu wspólnie z SARP wydaje nam się w tej sytuacji nieuzasadnione. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, jak unikalna i wyjątkowa jest lokalizacja tego terenu, czego wyrazem są nasze kilkuletnie starania o przeznaczenie go na park dla mieszkańców i dlatego chcielibyśmy, aby ten projekt powstał wspólnie z mieszkańcami. Niemniej jednak pragniemy przypomnieć, że organizowane do tej pory wspólnie przez miasto Kraków z SARP konkursy na przestrzeń publiczną, jak np. konkurs na zagospodarowanie Zakrzówka, czy pomnik AK, spotkały się z silnym sprzeciwem społecznym, a tego bardzo chcielibyśmy uniknąć. W sytuacji, gdy miasto wprowadza drastyczne cięcia budżetowe w edukacji i transporcie, wydaje nam się, że formuła przetargu jest jak najbardziej adekwatna.(…)”
Ponadto w dn. 27.07.2020r. Zamawiający odbył spotkanie z Przedstawicielami Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto, którzy wyrazili zrozumienie, iż formuła konkursu architektonicznego na Park przy Karmelickiej jest rozwiązaniem kosztownym, jak również nieadekwatnym dla realizacji tego zadania. Zaznaczono, iż stosunkowo niewielka powierzchnia działki nie wymaga wyboru projektu za pośrednictwem konkursu. Wśród obaw wskazano również, iż zaproponowana formuła znacząco opóźniłaby budowę parku. Dodatkowo  rozwiązania projektowe przygotowane na konkurs mogłyby znacząco przekroczyć środki, jakimi Miasto dysponuje na realizację zadania. Kwota wydatków związanych z organizacją konkursu jest niewspółmierna do możliwości projektowych, jakie wynikają
z ograniczeń związanych z zagospodarowaniem działki, jak choćby planowana budowa stacji metra, która wymaga uwzględnienia w przedmiotowej dokumentacji projektowej. Na obecną chwilę możliwości zagospodarowania działki nie są tak duże, by konieczne było przeznaczenie środków publicznych na organizację konkursu.
Powyższe głosy strony społecznej, zwłaszcza w przypadku realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego, nie mogą pozostać bez echa.
Niezależnie od powyższego Zamawiający wskazuje, iż kilkukrotnie z sukcesem (i pozytywnym oddźwiękiem społecznym), rozstrzygał konkursy na prace projektowe, na przykład w przypadku wskazanych niżej realizacji:
 • zagospodarowanie terenu otoczenia Stawu Płaszowskiego (2016r.),
 • zagospodarowanie terenu po byłym pomniku Koniewa (2016r.),
 • koncepcja parku Stacja Wisła (2016r.),
 • koncepcja ogrodu rekreacyjno-terapeutycznego przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wraz z niezbędnym zapleczem komunikacyjnym dla obsługi Parku Reduta (2016r.),
 • koncepcja zagospodarowania wschodniej części Zalewu Bagry Wielkie (2017r.),
 • koncepcja zagospodarowania północnej części parku rzecznego Aleksandry w Krakowie (2017r.).
Wszystkie powyższe konkursy były przeprowadzane samodzielnie przez Zamawiającego, bądź w ścisłej współpracy formalnej i merytorycznej z Instytutem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki i cieszyły się znaczącą popularnością wśród właściwej grupy docelowej projektantów terenów zieleni, tj. architektów krajobrazu/ogrodników/absolwentów sztuki ogrodowej, którzy pełniąc wiodącą rolę w procesie projektowym, pracują również w zespołach projektowych z architektami i innymi branżystami posiadającymi uprawnienia budowlane w dedykowanych specjalnościach do projektowania bez ograniczeń bądź do projektowania w ograniczonym zakresie. Wiele z powyższych konkursów zakończyło się opracowaniem dokumentacji projektowej w stopniu szczegółowości projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, bądź dalszymi pracami projektowymi przy udziale autorów zwycięskich prac.
Reasumując, realizacja większości zadań inwestycyjnych, jakie prowadzi Zamawiający, w kontekście uchwalonego Budżetu Miasta Krakowa, przy uwzględnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego i przyjętych kamieni milowych, specyfiki realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego, jak także innych uwarunkowań (w tym wynikających z położenia na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), nie jest właściwa i zalecana w poprzedzonym organizacją konkursu i późniejszymi ewentualnymi negocjacjami z jego zwycięzcą na opracowanie dokumentacji projektowej. W praktyce często zaprojektowane w ramach konkursu innowacyjne rozwiązania mogą być nieakceptowalne zarówno przez właściwy urząd ochrony zabytków, właściwe przestrzennie Rady i Zarządy Dzielnic, jak i Wnioskodawców projektów Budżetu Obywatelskiego. Przykładem niezrealizowanych prac konkursowych na terenach objętych ochroną konserwatorską mogą być kładki nad Wisłą, czy też czerwone schody w Podgórzu.
 
Ad. Tryb postępowania i konsultacje społeczne
Zamawiający informuje, iż we wcześniejszych postępowaniach przetargowych z powodzeniem stosował zapisy o dołączeniu do oferty koncepcji z rozwiązaniami projektowymi, które stanowiły element oceny. Przykładowe postępowania zostały wymienione poniżej:
 • wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym, celem utworzenia Parku Rzecznego Sudół Dominikański (Rozrywka), w ramach zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 66/2018. (kryterium „rozwiązania projektowe” przedmiotu zamówienia – punkty przyznawane na podstawie oceny załączonej do oferty szkicu koncepcyjnego przedstawiającego proponowane formy rozwiązania zagospodarowania terenu wraz z opisem przedstawiającym planowane rozwiązania projektowe),
 • wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji projektowej, a następnie na jej podstawie realizacji kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (kryterium „rozwiązania projektowe” przedmiotu zamówienia – punkty przyznawane na podstawie oceny załączonej do oferty szkicu koncepcyjnego przedstawiającego proponowane formy rozwiązania zagospodarowania terenu wraz z opisem przedstawiającym planowane rozwiązania projektowe),
 • wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Reduta w Krakowie
  i pawilonu wielofunkcyjnego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 2/2017 (kryterium „rozwiązania projektowe” przedmiotu zamówienia - punkty przyznawane na podstawie oceny załączonego do oferty opisu przedstawiającego planowane rozwiązania projektowe, w ramach projektu budowlanego wykonanego na podstawie projektu koncepcyjnego).
Wszystkie wskazane wyżej zamówienia zakończyły się wyborem doświadczonych i profesjonalnych Wykonawców, z odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami, którzy z sukcesem opracowali pełnobranżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe, na podstawie których Zamawiający zrealizował, bądź realizuje roboty budowlane. Takie kryterium oceny ofert przetargowych, niezależnie od warunków udziału w postępowaniu, pozwala sprawdzić, czy Wykonawca składający ofertę do przetargu posiada oryginalne pomysły na zagospodarowanie przestrzeni, zna specyfikę i zasady projektowania terenów zieleni publicznej w poszanowaniu genius loci miejsca, lokalnej flory i fauny itp.
Zamawiający nie może zgodzić się ze stwierdzeniem, iż przenosi odpowiedzialność za powodzenie procesu uspołeczniania planowania przestrzeni na Wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu, z niemożliwym do oszacowania budżetem w fazie konstruowania oferty oraz narzuconym terminem i górnym limitem cenowym.
Konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych Parku przy Karmelickiej była podyktowana zapisem zawartym we wniosku zgłoszonym do Budżetu Obywatelskiego. „W ramach projektu społeczna koncepcja parku autorstwa Katarzyny Wysockiej i Wojciecha Kurka parku zostanie skonsultowana z mieszkańcami. Konsultacje powinny być prowadzone przez ekspertów i być podzielone na etapy, a także być prowadzone w ścisłej współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Miejskim Centrum Dialogu, Zarządem Zieleni Miejskiej i Radą Dzielnicy I Stare Miasto.” W ramach zaplanowanego harmonogramu w pierwszym etapie konsultacji społecznych zaplanowano otwarte spotkanie z Mieszkańcami oraz ekspertami związanymi z realizacją przyszłej inwestycji. Spotkanie miało odbyć się na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej. Kolejno zaplanowane były warsztaty projektowe, podczas których w sobotnie przedpołudnie Mieszkańcy mieli wspólnie wypracowywać koncepcję zagospodarowania terenu. Dodatkowo na terenie biblioteki miał zostać ustawiony punkt konsultacyjny, w którym można by było przekazać swoje uwagi oraz poznać szczegóły przyszłej inwestycji. Całość zaplanowana była na kwiecień 2020r. Niestety z uwagi na ogłoszoną w marcu pandemie wirusa COVID-19 konieczna była zmiana formuły konsultacji. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w chwili ogłoszenia pandemii było dużym wyzwaniem, jednak przy zaangażowaniu Zamawiającego, jak również technicznemu wsparciu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, postanowiono uruchomić proces konsultacyjny za pośrednictwem ankiet elektronicznych, jak również dyżurów telefonicznych, aby zminimalizować ryzyko niedotrzymania założonych przez Zamawiającego terminów związanych z powstaniem Parku przy Karmelickiej. Jest to inwestycja od dawna wyczekiwana przez Mieszkańców, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, żeby zaplanowane prace przebiegły sprawnie. Samo głosowanie w budżecie obywatelskim również było już formą konsultacji i wyrażenia akceptacji przez mieszkańców dla wskazanego projektu. Raport z powyższych konsultacji stanowi załącznik do przedmiotowego zamówienia, zaś więcej szczegółów na temat przebiegu konsultacji można znaleźć pod adresem: https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/park-przy-ulicy-karmelickej-konsultacje-spoleczne/ ).
Mając na względzie powyższe, Zamawiający zaznacza, iż samodzielnie przygotował znaczącą bazę informacji, materiałów, opinii i wytycznych dla potencjalnych Wykonawców, zaś rolą Wykonawcy ma być przeprowadzenie warsztatów z docelową koncepcją opracowaną na podstawie zgromadzonych materiałów. To od sposobu organizacji warsztatów, jakości przygotowania materiałów przez Wykonawcę, a także zastosowanych rozwiązań projektowych uwzględniających wolę mieszkańców, będzie zależał sukces przedmiotowych konsultacji. Proces partycypacji społecznej w przypadku tego projektu został rozpoczęty już w momencie zabiegania przez Mieszkańców o przeznaczenie przedmiotowego obszaru na tereny zieleni publicznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie był kontynuowany przez opracowanie projektu Budżetu Obywatelskiego, głosowanie przez Mieszkańców oraz realizację docelowego projektu przez Zamawiającego
w przyszłości.
Ponadto opis zakresu przygotowania kontynuacji konsultacji społecznych, jak i opis przedmiotu zamówienia, jest kompletny i wyczerpujący, zaś na przykład dane ilościowe (ilość spotkań, ilość wydruków plansz, ilość plakatów, sposób raportowania) oraz pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozwalają na dokonanie rzetelnej i prawidłowej kalkulacji ceny oferty. Zamawiający zachęca do szczegółowego zapoznania się z zapisami SIWZ i kierowania ewentualnie wniosków o wyjaśnienia lub uzasadnione zmiany.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający podkreśla, iż każda przestrzeń, która jest objęta jakąkolwiek inwestycją realizowaną na terenie Gminy Miejskiej Kraków, stanowi unikalne i niepowtarzalne miejsce, nie tylko ta o szczególnym położeniu w ścisłym centrum Miasta o reprezentacyjnym charakterze oraz dużej wartości historycznej i architektonicznej dla całego Miasta i jego Mieszkańców. Każde zamówienie publiczne, bez względu na to, dla jakiej destynacji jest realizowane, stoi na najwyższym możliwym poziomie jakości i dbałości o przestrzeń publiczną. Przykładowo wspomnieć należy, iż realizacja projektów Parków Kieszonkowych pokazała, że niewielkie przestrzenie mogą być realizowane bez zbędnej zwłoki, sprawnie i zgodnie z wolą mieszkańców, przy uwzględnieniu uwarunkowań formalnych, prawnych i krajobrazowych. Procedura opracowania dokumentacji projektowej w trybie konkursu ma wiele zalet, ale również i wad, z których chyba największą jest czasochłonność i kosztochłonność. Nie każde zadanie inwestycyjne jest również odpowiednie, aby było realizowane w trybie konkursu. Tam, gdzie Mieszkańcom zależy na prostocie, sprawnym tempie udostępnienia terenu i możliwie niewielkiej ingerencji w teren, zaś realizator zadania (w tym przypadku Zamawiający), ma ściśle określone środki i czas na wykonanie wszystkich prac, konkurs nie jest dobrym rozwiązaniem, a znacznie lepiej sprawdza się podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych, pod warunkiem właściwego opracowania materiałów dotyczących danego postępowania,
a później należytego przestrzegania warunków umownych i współpracy z Wykonawcą przy jej realizacji.
 
Ad. Przedmiot zamówienia, rękojmia i gwarancja, prace podobne, szacunkowa wartość zamówienia
Zamawiający raz jeszcze podkreśla, iż nie przenosi odpowiedzialności za zorganizowanie i przeprowadzenie promocji koncepcji Parku oraz konsultacji społecznych realizowanych w uzgodnieniu
z Zamawiającym, a jedynie zleca te zadania profesjonalnemu podmiotowi. Zawsze w trakcie trwania jakiejkolwiek umowy, Zamawiający współpracuje z Wykonawcą, dokonuje szeregu działań mających na celu możliwe przyspieszenie i usprawnianie realizacji zadania oraz niezwłocznie podejmuje niezbędne decyzje od niego zależne.
Wymóg uzyskania przez projektanta decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia wykonywania robót budowlanych/uzyskania zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, jest świadomym zabiegiem Zamawiającego stosowanym w większości zamówień. Zabezpiecza to interesy Gminy Miejskiej Kraków i dodatkowo motywuje Wykonawcę do wytężonej i terminowej pracy. W przypadku niemożności dochowania tego obowiązku, bądź wykazania niemożliwych do przewidzenia wcześniej okoliczności, Zamawiający każdorazowo rozpatruje indywidualnie przypadek i wspólnie z Wykonawcą znajduje rozwiązanie z problematycznej sytuacji na zasadach opisanych we wzorze umowy, w tym możliwościach ewentualnej jej zmiany.
Zamawiający podnosi, że wbrew twierdzeniu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w Krakowie termin rękojmi i gwarancji obejmujący, wymagane 36 miesięcy nie wykracza poza terminy określone w Kodeksie cywilnym. Powyższe wynika z tego, że terminy rękojmi i gwarancji w stosunkach prawnych, w których stroną udzielającą rękojmi lub gwarancji nie jest konsument można wydłużyć na podstawie zgodnych oświadczeń stron, a więc przykładowo w umowie. Wbrew twierdzeniu MOIA termin ten nie jest też niedookreślony, bowiem to Wykonawca w ofercie proponuje termin rękojmi
i gwarancji, a więc terminy zostaną określone w wyniku złożenia ofert, zarówno w przypadku gdy są minimalnie wymagane, albo ewentualnie dodatkowo punktowane.
Wyjaśnić też należy, iż zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Przepis nie określa górnej granicy wartości zamówienia. Ustawodawca wymaga natomiast, aby wartość ta była uwzględniona przy obliczaniu łącznej wartości zamówienia. To właśnie ta kwota przewidziana w szacunku na to dodatkowe zamówienie powinna być punktem wyjścia w negocjacjach cenowych z Wykonawcą.
Wskazujemy również, że Zamawiający może, ale nie musi udzielać zamówienia podobnego w trybie z wolnej ręki. W przypadku, gdyby Wykonawca zamówienia żądał zbyt wysokiej ceny, to należałoby rozważyć ogłoszenie osobnego przetargu na to kolejne zamówienie. Zgodzenie się na cenę znacznie przewyższającą pierwotny szacunek Zamawiającego mogłoby stanowić naruszenie zasady oszczędności w myśl przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto, wedle art. 67 ust. 1a ustawy Pzp „W opisie zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp., należy wskazać ewentualny zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone". Zamawiający w praktyce, w tym również w niniejszym postepowaniu, prawidłowo wypełnia przywołaną dyspozycję oraz bierze pod uwagę nie tylko powtórzenie tego samego rodzaju zamówień, ale również ocenę czy nowe zamówienie (zamówienie uzupełniające), jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, jak i czy dotychczasowy Wykonawca w sposób należyty i terminowy wykonuje lub wykonał umowę podstawową.
Mimo braku obowiązku wskazywania wartości szacunkowej zamówienia Zamawiający zobowiązał się podać wartość szacunkową w ogłoszeniu o zamówieniu. Ma to na celu odzwierciedlenie orientacyjnej, rynkowej wartości zamówienia oraz pomóc Wykonawcom w przygotowaniu ofert. Zamawiający wskazuje również, że podana wartość ma charakter informacyjny.
 
Ad. Procedura i kryteria oceny ofert
Zgodnie z ustawą Pzp dopuszcza się możliwość żądania wadium od Wykonawców, w związku z tym Zamawiający z niej skorzystał. Wadium służy jako zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania oraz udziału w nim podmiotów zdolnych do jego wykonania, jak i daje ewentualną rekompensatę w przypadku, jeżeli na przykład z przyczyn leżących po stronie potencjalnego Wykonawcy, nie dojdzie do zawarcia z nim umowy w wyznaczonym terminie na warunkach, jakie wynikały z jego oferty.
Odnosząc się do kryterium oceny ofert w myśl przepisów ustawy Pzp ustawodawca dopuszcza zastosowanie jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli szczegółowo określone zostaną w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. W niniejszym postępowaniu przetargowym przyjęte kryteria są adekwatne do przedmiotu zamówienia, dają rękojmię wyłonienia najkorzystniejszej oferty i są zgodne z obowiązującymi przepisami.
 
Ad. Wzór umowy oraz prawa autorskie
W odniesieniu do pozostałych zarzutów Zamawiający wskazuje, że wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczące przedmiotu umowy, uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie będzie podlegało odrębnemu wynagrodzeniu, gdyż wykonanie nadzoru autorskiego nierozerwalnie wiąże się z wykonaniem autorskiej analizy wstępnej koncepcji dla Parku przy ul. Karmelickiej. Nadzór autorski jest związany z prawidłowym korzystaniem z autorskiej analizy, jako wyniku pracy Wykonawcy, wobec czego Wykonawca powinien uwzględnić na etapie składania ofert i proponowania swojego wynagrodzenia, że nadzór autorski będzie wynagrodzony w ramach wykonania analizy, jako przedmiotu umowy.
Zamawiający stoi na stanowisku, że charakter prawny umowy o wykonanie analizy wstępnej koncepcji dla Parku przy ul. Karmelickiej wskazuje, że powinna być ona kwalifikowana, jako umowa
o dzieło. Przyjęte w umowie wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy oznacza, że nie może on żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, a wynagrodzenie brutto obejmuje i uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym także koszty przeniesienia praw autorskich i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wskazać jednak należy, że przedmiot umowy, a to analiza wstępnej koncepcji Parku, nie wymaga szczegółowej kalkulacji, jak i nie wymaga zapewnienia przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Poza tym Wykonawcy przystępujący do przetargu są wykwalifikowanymi Wykonawcami, którzy posiadają stosowne kwalifikacje, wiedzę
i doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach, jak i posiadają wiedzę odnośnie kosztów wykonania tego typu opracowań.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku gdy korzystał z podwykonawców i dalszych podwykonawców przy realizacji umowy, doręczył wraz z fakturą oryginał oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia, bądź listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz
z określeniem przyczyn zwłoki w zapłacie, albowiem Zamawiający chce mieć pewność, że podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie, nawet jeśli w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego nie wprowadzają z uwagi na charakter zawieranej umowy solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia.
Zamawiający wskazuje też, że zasadnym jest odebranie od Wykonawcy oświadczenia, że akceptuje on termin płatności faktur do 30 dni oraz warunki rozliczeń i płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ, gdyż Wykonawca powinien zapoznać się z każdym zapisem SIWZ, w tym wzoru umowy, aby na etapie wykonywania umowy Wykonawca nie podnosił jakichkolwiek zarzutów wobec Zamawiającego, że jakiekolwiek zapisy SIWZ i umowy, w tym w zakresie płatności, są mu nieznane lub są dla niego niezrozumiałe. Należy jednocześnie wskazać, że 30-dniowy termin płatności jest standardowy w przypadku zamówień finansowanych z środków publicznych z uwagi na konieczność wieloaspektowego sprawdzenia merytorycznego, formalnego i rachunkowego przez kilka poziomów kontroli.
Zamawiający podnosi również, iż zasadnym jest odebranie od Wykonawcy oświadczenia, że zapoznał się z treścią wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ i akceptuje bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia oraz zobowiązuje się w razie wyboru jego oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, aby na etapie przed jej zawarciem albo na etapie wykonywania umowy Wykonawca nie podnosił jakichkolwiek zarzutów wobec Zamawiającego, że jakiekolwiek zapisy SIWZ i umowy są mu nieznane lub są dla niego niezrozumiałe.
Zamawiający podnosi, że wbrew twierdzeniu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w Krakowie regulacje dotyczące praw autorskich zawarte w istotnych postanowieniach umowy nie stawiają pod znakiem zapytania ochrony wartości intelektualnej twórców, ani zgodności potencjalnej realizacji przestrzeni publicznej z koncepcją początkową oraz późniejszą dokumentacją projektową.
Zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą wydania analizy wstępnej koncepcji parku, jak i całości dokumentacji projektowej lub jej określonej części, zarówno własność nośników, na których analiza została utrwalona, jak i autorskie prawa majątkowe do analizy lub jej określonej części polach eksploatacji wskazanych w tym przepisie (w szczególności należy wskazać na lit. a) zgodnie, z którą Zamawiający może wykorzystać analizę celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych). Zamawiający wskazuje, że ze względu na charakter opracowania Wykonawcy, tj. analizy wstępnej koncepcji Parku, niezbędne może okazać się wprowadzanie do wykonanej analizy stosownych zmian. Dlatego w ust. 4 znalazł się zapis, że w chwili wydania Zamawiającemu analizy lub jej określonej części Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, a w ust. 9 znalazł się zapis, że Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie przez osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień wykonanej dokumentacji projektowej, a zarazem przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich majątkowych do przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź elementu w zakresie w niej wskazanym. Z uwagi jednak na fakt, że w opracowywaniu analizy mogą brać inne osoby (podmioty), w ust. 3 znalazł się zapis, że Główny Projektant (Projektanci) uczestniczący w opracowywaniu analizy lub jej określonej części, bezterminowo zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do analizy oraz wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do analizy, a w szczególności wyrażają zgodę na:
 1. a) wprowadzanie zmian do analizy lub jej określonej części,
 2. b) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
 3. c) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa lub udostępniania anonimowo,
 4. d) decydowanie o rozpowszechnianiu analizy w całości lub w części bądź jej elementu samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
 5. e) decydowanie o wykorzystaniu analizy w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.
 
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający ma nadzieję iż adresaci przyjmą do wiadomości i wykażą zrozumienie dla prowadzonego procesu oraz trybu udzielenia zamówienia, a w konsekwencji uznają, że prowadzone działania są zgodne z interesem publicznym oraz racjonalnym i efektywnym, a przy tym gospodarnym i celowym, wydatkowaniem środków publicznych, przy zachowaniu obowiązujących zasad i przepisów, jak i poszanowaniu woli Mieszkańców Krakowa.
Dlatego też oczekujemy, że skierujecie Państwo stosowne sprostowanie lub przekażecie niniejsze pismo między innymi do Członków SARP Oddział w Krakowie i Członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, celem wykazania, iż skierowane do nich przez Was ostrzeżenie nie uwzględniało stanowiska Zamawiającego i wymagań oraz warunków wynikających wprost z obowiązujących przepisów.
Liczymy również na to, że wyrażone przez Zamawiającego w niniejszym piśmie stanowisko, poparte stosowną argumentacją, pozwoli na cofnięcie Państwa rekomendacji o nie braniu udziału
w toczącym się postępowaniu przetargowym, a w przyszłości na naszą wspólną, a przy tym konstruktywną i efektywną współpracę.