Dzisiaj podpisana została umowa na dofinansowanie rewitalizacji nowohuckich podwórek, gwarantująca przyznanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 10 mln zł.

Intencją projektu jest rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie „starej” Nowej Huty we współpracy z mieszkańcami w celu stworzenia przestrzeni integrujących lokalną społeczność.

Mieszkańcy „starej” Nowej Huty znani są z poczucia silnej tożsamości i przywiązania do swojej dzielnicy. To szczególne poczucie ma swoją genezę w powstawaniu Nowej Huty oraz poczuciu odrębności od reszty Krakowa. Skłania to do dużej wrażliwości na dialog z mieszkańcami Nowej Huty i dbałość o to, aby nic co dotyczy ich najbliższej okolicy nie odbywało się bez ich udziału.

Rewitalizacji poddanych jest osiem nowohuckich podwórek – po jednym podwórku z osiedli: Centrum A, Centrum B, Centrum D, Zgody, Górali, Zielonego, Ogrodowego oraz Na Skarpie (dokładne lokalizacje przedstawione na planszach).

Projekt zakłada kompleksową rewitalizację przestrzeni kwartałów zabudowy objętych opracowaniem, obejmującą działania w zakresie remontu i modernizacji infrastruktury przedmiotowych podwórek, wymiany małej architektury oraz odnowienia zieleni. Istotnym elementem projektu jest zaangażowanie mieszkańców na każdym etapie realizacji projektu poczynając od konsultacji społecznych i warsztatów, wspólne stworzenie katalogu małej architektury – szczególnie ujednolicenie wiat śmietnikowych, formą instalacji nawiązujących do kształtu trzepaków.

Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu trzyletnim (lata realizacji: 2018-2020), współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W roku 2018 – prawdopodobnie przełom sierpnia/września – planowany jest wspomniany cykl konsultacji społecznych i warsztatów projektowych z mieszkańcami przeprowadzonych przez Wykonawcę wyłonionego w trybie zamówienia publicznego– co najmniej po 2 spotkania na podwórko, w wyniku których opracowane zostaną koncepcje projektowe dla poszczególnych przestrzeni. Konsultacje odbędą się w ośrodkach kultury i oświaty mieszczących się w możliwie najbliższej odległości od rewitalizowanych podwórek.

W roku 2019 planowane jest opracowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” kompletnych dokumentacji projektowych dla wnętrz ośmiu kwartałów zabudowy w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy opracowany w roku 2017 oraz o wyniki przeprowadzonych konsultacji i warsztatów projektowych z mieszkańcami, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień dla zamierzonej inwestycji.

W roku 2020 r. planowana jest realizacja robót budowlanych w ramach trybu „zaprojektuj i wybuduj”, w wyniku których każde z ośmiu podwórek zostanie kompleksowo zrewitalizowane i oddane do użytkowania.