PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE – CZĘŚĆ WSCHODNIA
17 lutego 2017 r. podczas trzygodzinnych konsultacji społecznych mieszkańcy Krakowa mieli okazję przedstawić propozycje zagospodarowania terenu wokół Zalewu Bagry odpowiadające ich realnym potrzebom. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia mieszkańcom historii Zalewu i zaprezentowano efekty dotychczasowych działań na tym obszarze. Zwrócono też uwagę na szczególny charakter tego miejsca z unikatową szatą roślinną, które jest obszarem bytowania wielu gatunków ptaków, płazów, gadów, owadów i ssaków. Przeprowadzono także ankietę, której wyniki miały zostać wykorzystane w trakcie planowania przestrzeni Parku Miejskiego Bagry Wielkie. Uczestnicy konsultacji zostali podzieleni na cztery kilkunastoosobowe grupy, w których analizowano - w skali makro - cały obszar Zalewu, i w skali mikro - ich wschodnią część.
Sugestie większości uczestników warsztatów wskazują na:
- potrzebę budowy zamkniętego ciągu pieszo-rowerowego wokół Zalewu Bagry (w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko),
- zachowanie naturalnego charakteru obszaru wokół Zalewu Bagry,
- zwiększenie ilości nasadzeń drzew i krzewów,
- zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w sposób umożliwiający aktywne spędzanie czasu nad zbiornikiem (plaża, miejsca do grillowania, piknikowania, wypożyczalnia kajaków, rowerków, kąpielisko) oraz obserwację unikatowej przyrody,
- konieczność ograniczenia ruchu samochodowego wokół całego Zalewu (zakazy wjazdu, słupki uniemożliwiające wjazd),
- potrzebę wprowadzenia i zwiększenia liczby sanitariatów.

W dniach 27-31 marca 2017 r. odbyły się międzynarodowe studenckie warsztaty projektowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania wschodniego fragmentu Parku Miejskiego Bagry Wielkie z obszarem tematycznym „Mała Chorwacja”, zorganizowane przez: Urząd Miasta Krakowa – Kancelarię Prezydenta, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie oraz Radę i Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze. Warunki i wymagania konkursowe obejmowały konieczność uwzględnienia wyników konsultacji społecznych. W trakcie warsztatów studenci kierunków architektura krajobrazu, architektura i kierunków pokrewnych ze Splitu, Zagrzebia i Krakowa pracowali w międzynarodowych i interdyscyplinarnych grupach nad pomysłem koncepcyjnym na wschodnią część Parku. Do zaprojektowania przewidziano: układ komunikacyjny, kompozycję zieleni, plażę, elementy małej architektury i ścieżkę edukacyjną dotyczącą tematyki chorwackiej. W trakcie trzech dni pracy warsztatowej, po zapoznaniu z terenem i jego uwarunkowaniami, powstały ambitne projekty łączące poszanowanie unikalnych wartości przyrodniczych z zagospodarowaniem o charakterze rekreacyjnym.

Ostatniego dnia warsztatów przewidziano publiczną prezentację prac z udziałem mieszkańców Krakowa. Jury i przybyli mieszkańcy byli jednogłośni w swoim wyborze – zwyciężyła grupa nr 3 w składzie: Marija Petričević, Mira Medović, Katarzyna Machaj, Małgorzata Czyszczoń. Ideą przewodnią pracy było utworzenie zielonej oazy, która w swej treści tematycznej bogato nawiązuje do Chorwacji przy jednoczesnym zachowaniu walorów ekologicznych. Dodatkowo wzbogacono Park o funkcję edukacyjną dla społeczności lokalnej. Projektanci zaplanowali molo dla wędkarzy, pomost z miejscem obserwacji ptaków, łąki kwietne, plac zabaw z pagórkami, miejsce ekspozycji plenerowej, park linowy dla dzieci, plażę, siedziska, boiska do gier polskich i chorwackich, miejsce z pergolą przeznaczone na gastronomię, przebieralnie i toalety. Zarząd Zieleni Miejskiej w kwietniu planuje wyłonić wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego dla wschodniej części Parku z uwzględnieniem wytycznych z zwycięskiej koncepcji z warsztatów. Priorytetem będzie ekstensywne zagospodarowanie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i dokomponowanie atrakcyjnej roślinności zgodnej z siedliskiem. Wybrany projektant zweryfikuje zgodność pracy młodych projektantów z zapisami obowiązującego tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i postara się uwzględnić maksymalnie dużo
pomysłów. Być może ta realizacja zapoczątkuje tradycję upamiętniania miast i państw
partnerskich Krakowa w wybranych współczesnych realizacjach przestrzeni publicznych Krakowa.

SZERSZY OPIS ZWYCIĘSKIEJ KONCEPCJI
Autorzy w swojej koncepcji przewidzieli polany i łąki nawiązujące do kontynentalnej
części Chorwacji – Slawonii. Centralna część parku, najgęściej zalesiona, przedstawia górzystą
część Chorwacji z pasterskimi domkami przedstawionymi w postaci domków na drzewie, które
stanowią główny element dziecięcej zabawy z przewidzianą przestrzenią wystawową.
Najbardziej wysuniętą na południe część Parku zajmuje plaża i promenada – ta część
przedstawia wybrzeże Chorwacji i dalmatyńskie miasta: Zadar, Split i Dubrownik. Główna
ścieżka rozszerza się tutaj i oddala od linii brzegowej, co sprawia, że plaża staje się większa.
Ścieżka przechodzi przez schody kaskadowe, które służą do odpoczynku, relaksu i opalania.
Kaskady stanowią główny element prezentacji miast chorwackich. Pierwszy stopień oznacza
wejście do konkretnego miasta, co widoczne jest w zróżnicowanych materiałach. W każdym
mieście jest to kamień, ale różni się sposobem zestawiania płyt. Tablice edukacyjne wykonane
są ze szkła akrylowego, na których znajdzie się podpis informujący spacerowiczów, w jakim
miejscu się znajdują. Dzięki temu będą mogli wybrać czy chcą usiąść w Splicie, Dubrowniku
czy Zadarze. W okolicy plaży umiejscowione zostały gry dla dorosłych, by zaprezentować ideę
zabawy i śródziemnomorskiego ducha, który realizowany jest w dalmatyńskich sportach.
Tradycyjną grą starszych Dalmatyńczyków jest bočanje, balota, co zainicjowało również
stworzenie boiska do siatkówki plażowej. Autorzy koncepcji przewidzieli również
funkcjonalne połączenie Parku z kładką dla pieszych nad torami.

link do zwycięskiej koncepcji