NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI W KRAKOWIE
Z dniem 31.12.2016r. przestało obowiązywać porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice oraz porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Miechów w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. W lasach, dla których nie ma opracowanych takich planów, zadania niezbędne do wykonania ustala starosta w drodze decyzji administracyjnej - na terenie Gminy Miejskiej Kraków od dnia 01.01.2017r. przedmiotowe decyzje dla wszystkich dzielnic wydaje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn.zm.)., określa uprawnienia właścicieli lasów, do których należą m.in.:
- Możliwość pozyskiwania drewna w posiadanym lesie, zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, decyzją z art. 19 ust.3, decyzją z art. 23 ust 4 związaną z wystąpieniem przypadków losowych, w związku z realizacją zadań związanych z pielęgnowaniem i ochroną lasu wynikających z art. 13 ust.1 – procedura zewnętrzna ZZM - 5 oraz procedura zewnętrzna ZZM - 6.

Drewno pozyskane w lasach prywatnych podlega ocechowaniu (procedura zewnętrzna ZZM – 4). Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna poprzez umieszczenie na pozyskanym drewnie numeru stosu lub sztuki.

Właściciel (lub współwłaściciele) lasu składa wniosek (dla lasów o powierzchni do 10 ha procedura zewnętrzna ZZM – 5, dla lasów o powierzchni powyżej 10 ha procedura zewnętrzna ZZM - 6) zgłaszając potrzebę wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej dla lasu położonego na jego działce.
Tel. kontaktowe:
887-881-529
887-881-541

Wniosek o wyznaczenie drzew do wyrębu i wydanie świadectwa legalności:
ZZM -5
ZZM -6