Park przy ul. Łokietka

Dzielnica IV Prądnik Biały
Powierzchnia: 1,60 ha

Lokalizacja

Park Łokietka stanowi teren pozostałości po dawnych obiektach zaplecza Twierdzy Kraków z torowiskami i halą kolejki polowej wąskotorowej, bocznicą kolei normalnotorowej od ulicy Składowej. Do lat 80-tych XX w użytkowane jako baza dla zakładów budownictwa.
Przez kolejne lata teren parku funkcjonował jako pracownicze ogrody działkowe, a następnie pozostawał oficjalnie nieużytkowany, co spowodowało postępujące zarastanie terenu.
Postępująca sukcesja spowodowała, że teren jest mocno porośnięty roślinami, które często tworzą zwarte, splątane grupy zieleni. Dużą część stanowią drzewa w tym wysokie topole mieszańcowe.
Aktualne użytkowanie terenu przez okolicznych mieszkańców utworzyło układ komunikacyjny z wejściami od ulicy Składowej, przy skrzyżowaniu ulicy Składowej i Oboźnej, przy ul. Oboźnej w okolicy skrzyżowania z ulicą Łokietka oraz od strony ul. Łokietka (dawną drogą wjazdową). Charakterystycznym elementem jest kamienna droga wjazdowa prowadząca od zachodniej granicy parku. Droga ta została przedstawiona już na mapach z czasów początku XX w. a więc jest świadectwem historii tego terenu.
Na całym terenie utworzyły się przedepty, które prowadzą wokół terenu tworząc rodzaj pętli, okrążającej teren, łącząc się w centralnym punkcie przy polanie, gdzie kończy się kamienna droga wjazdowa. Pomiędzy nieformalnymi alejkami wytworzyły się zielone enklawy z siedliskami dla roślin i zwierząt. Miejsca te, są umownie określane jako strefy dzikie.

Na terenie Parku Łokietka nadal znajdują się pozostałości dawnego przeznaczenia terenu tj. relikty schodów, fundamentów, betonowych podmurówek, budynków administracyjnych i warsztatowych. W północno-zachodnim narożniku znajduje się betonowy, niewielki budynek – dawna stacja transformatorowa.

Powstał projekt zagospodarowania terenu jako ogólnodostępny park miejski. W projekcie uwzględniono strefowanie funkcji oraz lokalizacje tylko niezbędnych urządzeń do obsługi terenu z nawierzchniami mineralnymi w miejscach istniejących przedeptów. Strefowanie zakłada pozostawienie większości tzw. stref dzikich bez ingerencji w szatę roślinną i siedliska zwierząt czy ptaków.

W projekcie przewidziano toaletę publiczną, a także publiczne poidło. Teren zostanie oświetlony. W nawiązaniu do historii miejsca związanej z zapleczem Twierdzy Kraków gdzie użytkowano kolejkę wąskotorową, na terenie parku zostaną rozlokowane szyny kolejowe na podkładach betonowych w miejscach gdzie wcześniej przebiegały wewnętrzne torowiska.
W części północnej w miejscu nasłonecznionym powstanie strefa zabawowa z wykonaną z drewna małą kolejką nawiązującą do dawnego przeznaczenia terenu, a także drewniane urządzenia zabawowe: chatka, lina do akrobacji, ścieżka sprawnościowa i huśtawki. Pod koronami młodych robinii w części północnej przewidziano strefę wypoczynkową z hamakami i leżakami. Na terenie pojawią się również urządzenia treningowe.
Wzdłuż alejek spacerowych zamontowane zostaną ławki z naturalnych, ławko-huśtawki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, trejaże dla pnączy, oraz tabliczki informacyjne z planszami dotyczącymi zieleni występującej na terenie parku oraz opisujące historię miejsca.
Uzupełnieniem zagospodarowania będzie zieleń istniejąca, poddana niezbędnej pielęgnacji dla stworzenia bezpiecznego miejsca wypoczynku i zabawy oraz nowe nasadzenia izolujące teren parku od sąsiadującego układu komunikacyjnego.

  • Ostatnio zmienione .