Ścieżki rowerowe na wałach Wisły

W tym roku do użytku oddane zostaną kolejne ścieżki rowerowe w Krakowie.

Ponad 14 km nowych  tras to zadanie realizowane w ramach porozumienia z Wodami Polskimi, które rozbudowują wały przeciwpowodziowe nad Wisłą. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie blisko 8 mln zł.


W ramach rozbudowy wałów przeciwpowodziowych wykonane zostały ścieżki o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 14,6 km na następujących odcinkach:

  • wał lewy rzeki Wisły od. ul. Klasztornej do lasku Mogilskiego
  • wał prawy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni od ujścia do rzeki Wisły od ul. Podbipięty do ul. Ptaszyckiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Zakarnie)
  • wał lewy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni pomiędzy ul. Na Niwach a ul. Podbagnie
  • wał lewy rzeki Wisły od ul. Popielnik do ul. Kąkolowej
  • wał prawy rzeki Wisły od ul. Na Zakolu Wisły do zbliżenia ul. Łutnia do wału Wisły (do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z gminą Wieliczka).

Zrealizowane ścieżki to infrastruktura rekreacyjna dedykowana zarówno rowerzystom jak i pieszym, a o zasadach poruszania się na określonych odcinkach informuje stosowne oznakowanie.

Należy również pamiętać, że wały to urządzeniach przeciwpowodziowe, których głównym celem jest ochrona pobliskich terenów, dlatego na wykonanych ścieżkach dozwolone jest poruszanie się samochodów służb technicznych. Bardzo prosimy o ostrożność i stosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu, która powstała jako połączenie potrzeb lokalnej społeczności.

W chwili obecnej pojawiło się już stosowne oznakowanie poziome oraz pionowe wykonanych ścieżek. Pionowe znaki informacyjne w dużej mierze są jeszcze zasłonięte z uwagi na konieczność uzyskania przez Wody Polskie pozwolenia na użytkowania wału.

Oznakowanie ścieżek wykonane zostało zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu projektem stałej organizacji ruchu w tym rejonie.

Na koronie modernizowanych wałów Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka wprowadzona zostaje organizacja ruchu uwzględniająca potrzeby przyszłych użytkowników realizowanej infrastruktury. 

Odcinki wałów pomiędzy ul. Zakole Wisły a Mostem Nowohuckim oraz pomiędzy Mostem Nowohuckim a ul. Golikówka za fortem „Lasówka” zostaną oznakowane znakami zakazu ruchu z tabliczką „nie dotyczy rowerów”. Ze względu na prognozowany większy udział ruchu pieszego związanego  bliskością domostw dopuszczony jest ruch pieszy według poniżej obowiązujących zasad:

- piesi zobowiązani są do poruszania wzdłuż lewej krawędzi jezdni,
- obok siebie może iść max. dwóch pieszych,
- piesi zobowiązani są do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom (w tym rowerom).


Odcinek od Mostu Nowohuckiego w stronę stopnia Dąbie.


Odcinek od Mostu Nowohuckiego w stronę Fortu Lasówka.


Od zjazdu wałowego zlokalizowanego za Fortem "Lasówka" do granic Krakowa wprowadzone zostanie oznakowanie drogi dla rowerów zarówno w formie znaków poziomych jak i pionowych. Wskazany fragment stanowi ciąg wpisujący się w istotne trasy rowerowe, w tym w części w Wiślaną Trasę Rowerową, powiązany z obu stron bądź z infrastrukturą rowerową bądź drogami dojazdowymi, na którym dominującymi użytkownikami ruchu będą rowerzyści. Ruch pieszych na tym fragmencie jest dopuszczony z obowiązkiem ustąpienia pierwszeństwa rowerzystom.

Wprowadzone zmiany uwzględniają potrzeby obu grup w ramach kompromisu i pozwolą na bezpieczniejsze korzystanie z modernizowanych wałów Wisły.


Początek drogi rowerowej za Fortem Lasówka.


Oznakowanie odcinka od Fortu Lasówka w stronę Mostu Wandy.


Ścieżka rowerowa przecina Most Wandy i prowadzi w kierunku zbliżenia ul. Łutnia do wału Wisły. Przed Mostem Wandy wprowadzone zostało oznakowanie zarówno poziome jak i pionowe informujące o konieczności zatrzymania się.

Zastosowane oznakowanie zawiera ponadto miejsca dopuszczonych przejść dla pieszych, wyznacza miejsca dojazdowe z dopuszczonym ruchem samochodów służb technicznych zarządcy wałów.Oznakowanie dróg dojazdowych.
Wprowadzenie nowych znaków zostało uzgodnione z Radą Dzielnicy Podgórze.


Uproszczony schemat oznakowania


Do momentu uzyskania przez Wody Polskie pozwolenia na użytkowanie wałów, teren ten pozostaje placem budowy. Docelowo po zakończeniu wszelkich procedur odbiorowych obowiązywać zacznie wprowadzona organizacja ruchu. Wszystkich korzystających z tego obszaru prosimy o przestrzeganie nowych przepisów oraz o wzajemny szacunek dla innych użytkowników drogi.


  • Ostatnio zmienione .