Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa maszyny komunalnej - ciągnika. Znak sprawy: 10/2015.

Kraków, dnia 09.12.2015r.

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

16.70.00.00-2 (Ciągniki)

Termin wykonania zamówienia: do 21.12.2015 roku.

Jako najkorzystniejsze wybrano ofertę:

 

Oferta nr 1:

KARCHER Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140,  31-346 Kraków

Cena brutto: 306.602,06 zł

Okres gwarancji: 3 lata

Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę przedmiotu zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta ta zawiera wszystkie wymagane dokumenty i otrzymała największą liczbę punktów. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1:

KARCHER Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140,  31-346 Kraków

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  okres gwarancji  – 10 pkt.

 

Oferta nr 2:

BĘTKOWSKI SERVICE

32-415 Raciechowice 243

Przyznane punkty: 93,87 pkt

w tym:   cena brutto: 83,87 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

Umowa na w/w zadania zostanie zawarte w ZZM w Krakowie, ul. Reymonta 20 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp.  

 

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto 90 %.
Okres gwarancji 10 %.