Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Parku Kościuszki i Ogródka Jordanowskiego przy ul Siewnej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 55/2016.

Kraków, dnia 18 październik 2016 r.                          ZZM.11243.16.NP.041.55.MS                                                                                

   

                                                                                                                   


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy zadania pn. Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Parku Kościuszki i Ogródka Jordanowskiego przy ul Siewnej, dla ZZM w Krakowie.                   Znak sprawy 55/2016.

    

 

                            ZAWIADOMIENIE

              o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2:

 

SAMBUD Józef Paryl

Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa

 

cena brutto: 471.051,72 zł,
gwarancja i rękojmia: 72 m-ce, termin wykonania: 60 dni

 

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów. Ponadto oferta ta zawiera wszystkie wymagane
w SIWZ dokumenty. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1:

PPUH WŁOMEX, Zygmunt Włodarczyk, ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków - cena brutto: 16,34 pkt,  gwarancja i rękojmia: 6,00 pkt, termin realizacji: 1,50 pkt, łącznie: 23,84 pkt

Oferta nr 2:

SAMBUD Józef Paryl, Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa - cena brutto: 18,00 pkt, gwarancja i rękojmia: 6,00 pkt, termin realizacji: 0 pkt, łącznie: 24,00 pkt.

 

 

 Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.