Modernizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie – etap I, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 43/2016

Kraków, dnia 26 sierpnia 2016 r.                                                   ZZM.8983.16.NP.041.43.MS                                                                                                                      

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2053 r., poz 2164), którego przedmiotem jest Modernizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie – etap I, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 43/2016.

    

                            ZAWIADOMIENIE

              o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej przedmiotowy zakres uprzejmie informujemy, iż Zamawiający unieważnił niniejszy przetarg nieograniczony.

Uzasadnienie: Przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione zgodnie
z art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

„Włomex” Zygmunt Włodarczyk
ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków
oferta odrzucona

Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex” Zygmunt Włodarczyk,
ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków - oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wezwał pismem nr ZZM.8149.16.NB.041.43.KJ z dnia 8.08.2016r. Wykonawcę m.in. do wyjaśnienia treści oferty. Złożone wyjaśnienia utwierdziły zamawiającego w przekonaniu iż oferowane urządzenia zabawowe nie spełniają wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.