Zakup i dostawa jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Kraków, dnia 12 lipca 2016 r.                                            ZZM.7051.16.NB.041.40.KJ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zadaniu pn. Zakup i dostawa jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

    

         ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

          Szanowni Państwo,

             W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy Auto Special Sp. z o.o., Modlniczka, ul. Prof. Adama  
Różańskiego 28-30, 32-085 Modlnica cena brutto 104.550,00 zł.
Uzasadnieniem wyboru jest złożenie jedynej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za co otrzymała w kryteriach „Cena”: 18 pkt., „Parametry techniczne i użytkowe”: 11,40 pkt     co daje łączny wynik wynoszący: 29,40 pkt.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy PZP.