Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów wraz z interwencyjnym sadzeniem drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania odpowiadające obszarom: I - Śródmieście, II - Krowodrza, III - Podgórze, IV - Nowa Huta”, znak sprawy 8/2016

Kraków dn. 13.04.2016 r.                                                    ZZM.3098.16.NB.041.8.6.MG

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów wraz z interwencyjnym sadzeniem drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania  odpowiadające obszarom: I - Śródmieście, II - Krowodrza, III - Podgórze, IV - Nowa Huta”, znak sprawy 8/2016.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłączenie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie , z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

UZASADNIENIE

 

            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający jest zmuszony unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

            Zamawiający zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia naruszył art. 2 pkt 13 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zgodnie z którymi zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Mając na uwadze powyższe w ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy nieodpłatnego świadczenia usług- do pełnienia nieodpłatnych dyżurów, które zostały wskazane w umowie. Wprowadzenie zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowej stawki za pełniony dyżur stanowi zwiększenie wartości zamówienia publicznego, co wpływa na istotne warunki zamówienia określone specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, jak to zauważył podmiot ubiegający się o przedmiotowe zamówienie w odwołaniu wniesionym w dniu 08.04.2016 r. zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierają nie istniejące już normy PN-R-67022 i PN-R-67023.

Podsumowując, brak możliwości wyceny dyżurów pełnionych podczas realizacji zamówienia, przez podmiotu ubiegające się o zamówienie publiczne oraz zastosowanie norm już nieobowiązujących stanowi bezwzględną podstawę do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 Prawo Zamówień Publicznych.

            W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wnosi jak na wstępie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:

- Podmiot, który wniósł odwołanie,

- Podmiot, który złożył pytanie.

- Strona internetowa ZZM w Krakowie;

- a/a.