POWIADOMIENIE- Dostawa oraz obsługa rejestracji sześciu samochodów z napędem hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 6/2016

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oraz obsługa rejestracji sześciu samochodów z napędem hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 6/2016.

 

Kraków, dnia 17.03.2016r.                                                    ZZM.2131.16.NB.041.6.5.MG

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

34.11.00.00-1 (samochody osobowe)

 

Termin wykonania zamówienia: do 20.04.2016 roku.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1:

 ANWA Sp. z o.o.

31-564 Kraków, al. Pokoju 57

 Cena brutto: 357.832,02 zł

Wyposażenie dodatkowe oraz oklejenie aut: Tak

 Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta ta zawiera wszystkie wymagane dokumenty i otrzymała największą liczbę punktów.   

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 Oferta nr 1:

ANWA Sp. z o.o.

31-564 Kraków, al. Pokoju 57

 Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:  

cena brutto: 70 pkt ,

wyposażenie dodatkowe oraz oklejenie aut  – 30 pkt.

 

Oferta nr 2:

Czajka Auto Sp. z o.o.

ul. Strzelców Bytomskich 66d

41-902 Bytom

Przyznane punkty: 99,73 pkt

w tym:  

cena brutto: 69,76 pkt ,

wyposażenie dodatkowe oraz oklejenie aut  – 30 pkt.

 

Oferta nr 3:

Toyota Marki

Władysław Cygan, Beata Cygan – Przygońska

Al. J. Piłsudskiego 2B,

05-270 Marki

Korespondencja:

Oddział Toyota Żerań

ul. Jagiellońska 84,

03-303 Warszawa

 

Przyznane punkty: 55,86 pkt

w tym:  

cena brutto: 55,86 pkt ,

wyposażenie dodatkowe oraz oklejenie aut  – 0 pkt.

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZZM w Krakowie, ul. Reymonta 20 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pzp.  

Dodatkowe informacje:

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto 70 %.
Wyposażenie dodatkowe oraz oklejenie aut
: 30%