zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ZNAK SPRAWY 40/2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zzm.krakow.pl, www.zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html


Kraków: Zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 102407 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie , Ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 341 85 16, faks 12 341 84 87.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych lub maksymalnych wymagań oraz parametrów technicznych i funkcjonalnych lub ich zakresów zawarty jest w pkt 3)11. SIWZ. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 4 miesięcy, liczonym od udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty katalogowe producenta/ów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności na przykład oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na identyfikację i ocenę zgodności oferowanego samochodu, elementów i wyposażenia oraz parametrów z wymaganiami SIWZ. 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesiące gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów oraz co najmniej 36 miesiące gwarancji na powłokę lakierniczą i co najmniej 120 miesięcy gwarancji na korozję, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawą w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania ( na terenie Krakowa bądź maksymalnie do 20 km od Krakowa), przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta, przy czym Wykonawca musi także świadczyć usługi gwarancyjne w okresie gwarancji bezpłatnie, a Zamawiający pokrywa jedynie koszty wymiany elementów, części i płynów w okresie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych zgodnie ze wskazaniami producenta. 5. Zamawiający uwzględni warunki gwarancji producenta i zobowiązuje się do ich przestrzegania wyłącznie w zakresie i w formie w jakiej nie pozostają one w sprzeczności z zapisami SIWZ i wzorem umowy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych lub maksymalnych wymagań oraz parametrów technicznych i funkcjonalnych lub ich zakresów: Minimalne wymagania techniczne: Nadwozie typu minibus (van) 7-osobowy, bez przegrody pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem pasażerskim; drzwi kierowcy, drzwi pasażera, drzwi przesuwne boczne z prawej i lewej strony oraz drzwi tylne dwuskrzydłowe; nadwozie fabryczne całkowicie przeszklone szybami atermicznymi (także drzwi przesuwne boczne prawe, drzwi lewe i drzwi tylne); homologacja osobowa producenta pojazdu, Część A. Wymiary, masa pojazdu i ładowność: 1. wysokość - max. 2000 mm 2. długość - max. 4990 mm 3. masa całkowita pojazdu - max. 3500 kg 4. ładowność - min. 400 kg 5. długość przestrzeni ładunkowej od foteli pierwszego rzędu co najmniej 2240 mm Cześć B. Silnik, układ przeniesienia napędu, zbiornik paliwa 1. silnik benzynowy 2. moc silnika - min. 90 kW 3. manualna skrzynia biegów, 6-biegowa 4. norma emisji spalin Euro 5 Część C. Bezpieczeństwo i funkcjonalność: 1. hamulce zasadnicze tarczowe 2. minimum 4 poduszki powietrzne 3. system automatycznego hamowania 4. zamek centralny sterowany falami radiowymi 5. fabryczny immobiliser 6. fabryczny autoalarm 7. kanapa w drugim rzędzie 3 osobowa dzielona, składana, kanapa w trzecim rzędzie łatwo demontowalna 8. układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu 9. podłokietniki siedzenia kierowcy 10. zagłówki we wszystkich siedzeniach, zagłówki komfortowe dla siedzenia kierowcy i pasażera z przodu 11. klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna 12. kierownica wielofunkcyjna 13. regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach 14. elektryczne ogrzewanie przedniej szyby 15. reflektory przeciwmgielne 16. światła do jazdy dziennej 17. lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie 18. lusterko wsteczne wewnętrzne 19. szyby przednie otwierane elektrycznie 20. wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej 21. fabryczny radioodtwarzacz wraz z systemem nagłośnienia i systemem telefonicznym bluetooth 22. czujniki parkowania w tylnym zderzaku 23. hak holowniczy z możliwością demontażu 24. relingi dachowe Część D. Estetyka i wykończenie oraz wyposażenie dodatkowe: 1. kolor nadwozia i zderzaków zielony jasny, lakier metalik (sugerowany) 2. okna w przestrzeni pasażerskiej fabrycznie przyciemniane / czarne 3. felgi (obręcze) stalowe w kolorze nadwozia lub czarne 4. tapicerka z tkaniny lub skórzana w odcieniu ciemnym (czarna lub ciemnoszara) 5. podsufitka tapicerowana 6. ściany boczne fabrycznie wykończone okładziną 7. dodatkowy zestaw opon zimowych - 4 szt. 8. podłoga w kabinie kierowcy oraz w przedziale pasażersko - ładunkowym wyłożona wykładziną gumową. 7. Wymogi Zamawiającego i dodatkowe informacje: a) Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie na samochody fabrycznie nowe i nie starsze niż z roku produkcji 2015, b) Odbiór samochodu powinien nastąpić w siedzibie biura Zamawiającego, c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej opisane wyżej wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne lub ich zakresy, a użyte w SIWZ słowa pojazd i samochód należy uznać za równoważne lub zamienne. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenie musi posiadać co najmniej te same cechy i parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - PZP zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego sprzętu oraz opisu jego właściwości technicznych i lub funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.)..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3, 50.11.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu głównych dostaw i oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, główne dostawy. Przez główne dostawy rozumie się zrealizowanie co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie samochodów typu minibus z wyposażeniem, przy czym łączna wartość wykazanych dwóch dostaw nie może być mniejsza niż 150.000,00 złotych brutto. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione dostawy wykonał (wykonuje) należycie załączając dokumenty potwierdzające ich należytą realizację, a w wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o wykaz głównych dostaw, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na określonych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w treści oferty przez Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższej okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki okres i w jaki sposób, czy też w jakiej formie będą udostępnione określone zasoby, aby wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało miejsce w trakcie wykonywania umowy. W przypadku polegania Wykonawcy na potencjale innych podmiotów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca powinien dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz wzoru kalkulacji zawartego w Załączniku nr 3 do formularza oferty, w tym także doświadczenia zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do całości zamówienia. 3. Wykonawca musi do oferty dołączyć opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, tj. opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty katalogowe producenta/ów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności na przykład oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na identyfikację i ocenę zgodności oferowanego samochodu, elementów i wyposażenia oraz parametrów z wymaganiami SIWZ. 4. Wykonawca musi złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty załączniki od 1 do 8, zawierające oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnione w pkt 6) SIWZ, (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy). 5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum, w tym także spółki cywilne. 6. W przypadku dokumentów, o ile są wymagane, potwierdzających doświadczenie w realizacji robót, usług bądź dostaw, ich wykazu, oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, bądź polisy ubezpieczeniowej, wystawionych w walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Parametry techniczne i użytkowe - 40

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane: a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy; b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia; c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym; d) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia; e) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 2. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do realizacji umowy i wskazanych do kontaktów między Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzm.krakow.pl, www.zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Oferty w jednym egzemplarzu należy składać w Sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie