[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kniaźnina w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 138/2019.- zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania