W dniu 5 września 2018 r. został wyłoniony Wykonawca, który w ramach zadania pn. „Spotkajmy się na podwórku” – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, przeprowadzi konsultacje społeczne oraz opracuje koncepcje projektowe dla ośmiu podwórek na terenie Nowej Huty - https://zzm.krakow.pl/przetargi.html?task=szczegolyPrzetarg&id=282


W najbliższym czasie ustalony zostanie harmonogram spotkań i warsztatów projektowych, o których mieszkańcy zostaną poinformowani m.in. zarówno za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak i ulotek oraz bannerów.

 Zadanie prowadzone jest w cyklu 3letnim. Poniżej zakres prac, jakie przewidziane są w poszczególnych latach realizacji projektu:

2018 r.

  1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych i warsztatów projektowych z mieszkańcami.
  2. Opracowanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnych w oparciu o wyniki przeprowadzonych konsultacji i warsztatów projektowych z mieszkańcami wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień (Miejskiego Konserwatora Zabytków).

 2019 r.

  1. Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty w trybie ‘zaprojektuj i wybuduj’.
  2. Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę/braku sprzeciwy wobec zamiaru wykonania robot budowlanych.

 2020 r.

Zakres rzeczowy:

  1. Realizacja robót budowlanych w ramach trybu ‘zaprojektuj i wybuduj’.
  2. Ukończone i oddane do użytkowania przestrzenie kwartałów Nowej Huty.
O dokładnych terminach konsultacji informować będziemy na bieżąco.