Park Rzeczny Wilga

Lokalizacja: Dzielnica XIII - przy ul. Jana Brożka
Jako naturalne korytarze ekologiczne, rzeki wraz z ich najbliższym otoczeniem, pełnią szereg funkcji, w tym przede wszystkim: przyrodniczych, przewietrzania miasta, rekreacyjnych i edukacyjnych.Tereny zieleni położone wzdłuż cieków wodnych, sukcesywnie włączane są do systemu parków rzecznych. System ten, opierający się na sieci hydrologicznej Krakowa, pełni bardzo ważną funkcję również w zachowaniu łączności/integracji przestrzennej terenów zieleni poprzez tworzenie ciągów pieszych i rowerowych. Ochrona powietrza jest aktualnie jednym z najważniejszych aspektów uwzględnianych w planowaniu przestrzennym miast, dlatego kluczowe jest zachowanie tych terenów i zrównoważone zagospodarowanie poprzez minimalną ingerencję. Fundamentalną kwestią jest również udostępnianie terenów zielonych, tak aby dla nikogo nie stanowiły one barier.
Za nami I etap prac związanych z utworzeniem Parku Rzecznego Wilgi. W ramach tego etapu, obejmującego teren Lasku Kopty - od ul. Jana Brożka do ul. Rzemieślniczej - dokończyliśmy ścieżkę rowerową wzdłuż koryta rzeki Wilgi. Ze względów bezpieczeństwa jest ona oświetlona. Wykorzystaliśmy lampy parkowe, których strumień światła skierowany jest ku dołowi, tak by zminimalizować zanieczyszczenie światłem. Ścieżka rowerowa przebiega wzdłuż koryta rzeki ze względu na konieczność kontynuacji istniejącej już ścieżki (w części parku wykonanej przez dewelopera) oraz ze względu na brak możliwości poprowadzenia jej na wschodnią część parku bez konieczności wycinki znacznej liczby drzew. Utworzenie ciągów pieszych ograniczone zostało do utwardzenia już istniejących „przedeptów” z wykorzystaniem przepuszczalnej, mineralnej nawierzchni – hansegrand. Obrzeża ścieżki wykonano w całości z drewna. Powstałe ścieżki piesze i rowerowe będą integralną częścią projektu #WisłaŁączy, który zakłada utworzenie tras pieszo-rowerowych wzdłuż Wisły i jej dopływów, tworząc szybką i bezpieczną alternatywę przemieszania się po Krakowie
.

Zamontowaliśmy również niezbędne elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci. Przy ul. Rzemieślniczej powstał niewielki parking wykonany w technologii tzw. zielonego parkingu na geokracie, który umożliwi zmotoryzowanym mieszkańcom, odwiedzającym park, pozostawienie samochodów. Podczas rewitalizacji wykorzystaliśmy naturalne materiały, takie jak drewno czy kamień w połączeniu ze stalą kortenowską. W celu ochrony systemów korzeniowych drzew, w miejscach w których było to możliwe, ścieżki zostały wyniesione ponad poziom terenu. Drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu i znajdowały się bezpośrednio przy ścieżkach, zostały ogłowione, lub w ostateczności wycięte. W zamian za to nasadziliśmy drzewa i  krzewy. Wprowadzone gatunki są zgodne z siedliskiem łęgu topolowo-wierzbowego. Dodatkowo w celu odgrodzenia od psiego wybiegu i wzmocnienia statyczności sąsiadującej z nim skarpy - posadziliśmy na niej porzeczkę czerwoną i trzmielinę. Z uwagi na charakter Parku Rzecznego, pozostałe, nieliczne nasadzenia barierowe, zostały wprowadzone wyłącznie w bezpośrednim otoczeniu utworzonych ciągów i tworzą je gatunki charakterystyczne dla siedliska. Miejsca, gdzie gleba została wzruszona w związku z wykonanymi pracami, pozostawiono do spontanicznej sukcesji roślin runa.