Miejsca piknikowe w Lesie Mogilskim i Lesie Witkowickim

Zasady udostępniania miejsc piknikowych położonego w Lesie Mogilskim oraz Lesie Witkowickim

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie udostępnia od dnia 18.08.2021 miejsca piknikowe w Lesie Mogilskim oraz w Lesie Witkowickim

§1
1. Miejsca piknikowe, o których mowa w niniejszych Zasadach, położone są w Lesie Mogilskim
przy ul. Podbipięty w Krakowie oraz w Lesie Witkowickim przy ul. Bibickiej w Krakowie
2. Wyposażenie miejsca piknikowego stanowią:
- ławki drewniane;
- kosze na śmieci;
- utwardzone miejsce do rozpalania ognia.

§2
1. Miejsca piknikowe stanowią element zagospodarowania rekreacyjnego lasów komunalnych
miasta Krakowa i są udostępnione dla potrzeb rekreacji i wypoczynku.
2. Organizacja pikniku lub innego spotkania edukacyjnego, integracyjnego itp. dla zorganizowanej grupy uczestników, zwanego dalej piknikiem, jest odpłatna.
3. W celu organizacji pikniku miejsce piknikowe może być udostępnione podmiotom i osobom,
których celem działania jest szeroko rozumiana ochrona przyrody, w tym edukacja ekologiczna,
w szczególności placówkom oświatowym i innym instytucjom współpracującym z ZZM,
zwanym dalej Organizatorem pikniku.
4. Pikniki mogą być organizowane w dni robocze, oprócz sobót, w godzinach pracy ZZM
w Krakowie tj. od 7:30 do 15:30.
5. W jednym dniu istnieje możliwość organizacji jednego pikniku dla maksymalnie 50 osób.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Dyrektora ZZM w Krakowie,
miejsce piknikowe może być udostępnione na innych warunkach niż określone w ust. 2 – 5.

§3
1. Udostępnianie miejsca piknikowego, w celu zorganizowania pikniku, odbywa się po uprzednim pisemnym uzgodnieniu warunków w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2. Organizator pikniku występuje z wnioskiem o udostępnienie miejsca piknikowego wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
3. Organizator pikniku zobowiązany jest do wskazania osoby odpowiedzialnej za przebieg pikniku i realizację zobowiązań wynikających z niniejszych zasad.
4. Organizator pikniku odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa osób biorących udział
w pikniku i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku z organizacją
pikniku.

§4
1. Organizator pikniku ponosi opłatę z tytułu:
1) przygotowania i uporządkowania miejsca piknikowego oraz przygotowania ogniska
w wysokości 300,00 zł brutto. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy ZZM prowadzony w PKO BP S.A. nr konto: 28 1020 2892 0000 5002 0591 0452. W tytule przelewu należy wpisać: „Przygotowanie ogniska”;
2) zakupu drewna na ognisko według aktualnej ceny ustalonej w cenniku sprzedaży drewna
obowiązującym w ZZM w Krakowie. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy
prowadzony w PKO BP S.A. nr konto: 28 1020 2892 0000 5002 0591 0452. W tytule
przelewu należy wpisać: „Drewno na ognisko”.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 uiszczane są przez Organizatora pikniku z góry, najpóźniej na
3 dni przed ustalonym terminem pikniku, a dowód zapłaty należy dołączyć do wniosku.


3. Po uiszczeniu opłat Organizator pikniku otrzymuje pisemne potwierdzenie udostępnienia
miejsca piknikowego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszych zasad.
4. Uiszczona kwota nie podlega zwrotowi ani zmniejszeniu np. z powodu rezygnacji z pikniku.

§5
1. Przygotowanie i uporządkowanie miejsca piknikowego obejmuje czynności związane
z przygotowaniem miejsca piknikowego przed planowanym terminem pikniku oraz
uporządkowaniem miejsca piknikowego po zakończonym pikniku (przygotowanie
i uporządkowanie terenu oraz wyposażenia miejsca piknikowego, w szczególności: zbieranie
śmieci, wygrabienie terenu, opróżnienie koszy na śmieci).
2. Organizator pikniku dokonuje zakupu drewna liściastego twardego klasy S4 (tzw. drewna
opałowego) od ZZM w Krakowie, w ilości ustalonej w zależności od potrzeb (średnio 0,5 mp).

§ 6
1. Organizator pikniku zobowiązany jest do:
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w przepisach ogólnych,
a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wydzielonym
na palenisko i dogaszania ognia po zakończeniu pobytu w miejscu piknikowym;
2) posiadania podczas pikniku pisemnej zgody – potwierdzenia udostępnienia miejsca
piknikowego i okazywania go na żądanie upoważnionych służb i osób m.in.
pracowników ZZM w Krakowie i wykonawców usług leśnych, funkcjonariuszy Straży
Miejskiej, Policji itp;
3) zachowania porządku i poszanowania dla roślinności, urządzeń, wyposażenia itp.;
4) przestrzegania zakazu wjazdu samochodów na teren Lasu Mogilskiego oraz Lasu
Witkowickiego;
5) organizowania wszelkich gier i zabaw na terenie bezpośrednio przyległym do miejsca
piknikowego w sposób niepowodujący uszkodzeń wyposażenia miejsca piknikowego,
roślin oraz utrudnień dla mieszkańców przyległych zabudowań;
6) pozostawienia wyposażenia w miejscu zastanym przed piknikiem;
7) pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników pikniku, w
szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca piknikowego oraz w jego
otoczeniu;
8) przekazania wszystkim uczestnikom pikniku informacji o zasadach obowiązujących
podczas pikniku.

§ 7
Na terenie Lasu Mogilskiego oraz Lasu Witkowickiego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.


Załączniki:

Wniosek
Potwierdzenie udostępnienia miejsca
Zasady udostępnienia miejsc piknikowych
Mapy