W skład zieleni miejskiej poza wydzielonymi PARKAMI i LASAMI wchodzą również:
- zieleńce i skwery położone na terenach będących w zarządzie jednostki
- ogródki jordanowskie położone na terenach będących w zarządzie jednostki
- zieleń w pasach drogowych
- zieleń osiedlowa położona na terenach będących w zarządzie jednostki i nie posiadająca innego zarządcy.