„Widziałem w botanicznym wileńskim ogrodzie

Owe sławione drzewa rosnące na wschodzie

I na południu, w owej pięknej włoskiej ziemi;

Któreż równać się może z drzewami naszemi?”

(Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”)

 

Las stanowi jedną z najbardziej naturalnych form przyrodniczych na Ziemi. Jest niezbędnym, niezastąpionym elementem równowagi ekologicznej w przyrodzie. Wiąże zanieczyszczenia powietrza, chroni glebę, zabezpiecza zasoby wodne, tworzy przyjazny krajobraz, w którym żyje człowiek.

Lasy w miastach mają szczególne znaczenie, wielowarstwowy las jest wielokrotnie skuteczniejszym filtrem niż park miejski. Nawet najlepszy park miejski nigdy nie będzie tak skuteczny w pochłanianiu zanieczyszczeń jak las.  W procesie oczyszczania powietrza miasta z zanieczyszczeń najskuteczniejszy jest las z wielowarstwową roślinnością z udziałem drzew, krzewów i roślin zielnych, w tym gatunków zimozielonych. Nawet najskromniejszy płat miejskiego lasu zamieszkują setki, a nawet tysiące gatunków organizmów roślinnych i zwierzęcych, z bogatym życiem mikroorganizmów i bezkręgowców gleby. Dzięki temu nawet w niewielkim płacie lasu mamy do czynienia z intensywnym, zamkniętym obiegiem pierwiastków i oszczędną gospodarką wodną.

LASY KRAKOWA

Kraków charakteryzuje bardzo mała lesistość, lasy i zadrzewienia stanowią 5,3% powierzchni miasta. Największą częścią lasów i zadrzewień położonych w granicach administracyjnych naszego miasta tj. ok. 600 ha od 01.01.2016r. zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej. Pozostałe lasy należą lub są zarządzane przez: Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny (zarządza „Lasem Wolskim”), Lasy Państwowe, lasy prywatne.

Najważniejsze kompleksy leśne nad, którymi ZZM objął nadzór z dniem 01.01.2016r. : Sikornik, Łasina, Celiny, Las Łęgowski, Las Mogilski, Branice, Bonarka, Borek Fałęcki, Skałki Twardowskiego, Wiszówka, Krzemieniec, Grąby, Królówka, Kostrze, Skotniki,  Sidzina, Podgórki Południowe, Podgórki Północne, Wielkanoc, Tyniec, Kowadza, Dąbrowa, Górka Pychowicka, Zaborze, Tonie, Gaik, Bronowice, Opatkowice, Zbydniowice, Wróblowice, Głogowiec, Olszanica, Krzemionki, Las Witkowicki.

Najlepiej zachowanymi zbiorowiskami leśnymi na terenach zarządzanych obecnie przez ZZM są m.in. grądy i buczyny Wzgórz Tynieckich oraz starodrzew łęgu wiązowo-jesionowego w Lesie Mogilskim.

W najbliższych latach w miarę posiadanych środków ZZM planuje zwiększyć powierzchnię lasów Krakowie, zamierzamy włączyć do nowych nasadzeń także gatunki iglaste takie jak sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła pospolita  oraz preferować gatunki liściaste o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych takich jak np. brzoza brodawkowata,  lipa drobnolistna, lipa szerokolistna.

W lesie Mogilskim w ramach rewitalizacji i utrzymania wartości przyrodniczych ZZM zamontował w  lutym bieżącego roku skrzynki lęgowe pod kątem muchołówek w ilości 30 sztuk oraz  40 sztuk budek/schronów dla nietoperzy. W maju br. zamierzamy zebrać nasiona z cennych wiązów w celu produkcji sadzonek pod odnowienia. Stopniowo zamierzamy usunąć wszystkie okazy podrostu Robinii akacjowej jest to gatunek obcego pochodzenia o cechach inwazyjnych, zredukować ilość pędów leszczyny w warstwie podszytu oraz Czeremchy zwyczajnej gdyż są to gatunki konkurujące z wiązem w warstwie podrostu. Planujemy także pozostawianie większej ilości rozkładającego się drewna zarówno leżącego (na gruncie) jak i stojącego ( schronienie dla nietoperzy , dzięciołów).

Planowane działania

PIELĘGNACJA

W lasach miejskich prowadzone będą cięcia pielęgnacyjne, przede wszystkim będą to cięcia sanitarne, krajobrazowe,  przygodne oraz trzebieżowe. W kompleksach udostępnionych mieszkańcom usuwane będą przede wszystkim drzewa zamarłe, uszkodzone, wiatrowały,  drzewa zawieszone zagrażające bezpieczeństwu spacerowiczów. Najważniejszym celem gospodarki leśnej w lasach komunalnych jest utrzymanie trwałości lasu oraz udostępnienie go mieszkańcom dla wypoczynku i turystyki.

Na powierzchni ok. 60 ha konieczne jest w bieżącym roku wykonanie zabiegów związanych z pielęgnacją upraw i młodników, corocznie niezbędne jest także wykonanie/konserwacja pasów przeciwpożarowych (w tym roku planowane jest ok. 16 000 mb) zabezpieczających lasy przed pożarem. W uroczyskach Królówka i Grąby przeprowadzane będą późnoletnie koszenia łąk oligotroficznych, a w uroczyskach Kowadza i Wielkanoc planujemy prace związane z odsłanianiem muraw kserotermicznych.

CZYSTOŚĆ

Utrzymanie czystości w lasach jest jednym z zadań Zarządu Zieleni Miejskiej, przeprowadza się cykliczne systematyczne sprzątanie poszczególnych kompleksów leśnych tj. raz – dwa razy w tygodniu w zależności od intensywności ruchu turystycznego, równocześnie usuwane są także dzikie wysypiska śmieci oraz odpadów wielkogabarytowych, rocznie z terenów lasów komunalnych zbiera się kilkadziesiąt ton śmieci.

WYPOCZYNEK

Udostępnianie lasów dla potrzeb wypoczynku i turystyki wiąże się z potrzebą ciągłego rozwoju i konserwacji infrastruktury turystycznej, ZZM zamierza sukcesywnie wyposażać kolejne kompleksy leśne w infrastrukturę turystyczno-edukacyjną poprzez wstawianie/wymianę ławek, koszy na śmieci, tablic edukacyjnych oraz wykonanie w terenie tras pieszo-rowerowych.