Ogłoszenie 
Zarząd Zieleni Miejskiej w  Krakowie informuje , że Firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 108 na zlecenie ZZM w Krakowie realizuje zadanie dotyczące opracowania: 
Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Miejskiej Kraków położonych
w dzielnicach: VIII Dębniki, IX Łagiewniki Borek Fałęcki, X Swoszowice.
 
W związku z powyższym informuje się, że na terenie miasta Krakowa, odbywa się taksacja terenowa lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 02 kwietnia 2020r. do 30 czerwca 2020r. Pracami objęte są lasy i grunty wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls). Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do ZZM, celem przedłożenia właścicielom lasów. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy (ZZM). O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów,
z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego. Zgodnie z art. 21 ust. 5, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski
w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.