Zarząd Zieleni Miejskiej w  Krakowie informuje , że Firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 108 na zlecenie ZZM w Krakowie realizuje zadanie dotyczące opracowania:

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788),

ZZM informuje o podjętych w dniu 09.03.2018r  decyzjach uznania lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków za ochronne, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz lasów Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 6; 74; 75; 76 – Podgórze (uroczyska: Dąbrowa, Kowadza) w obrębie 33 – Krowodrza (uroczyska Gaik, Tonie) zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Szczegółowe informacje

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 12.03.2018r uproszczonych planów urządzenia lasu  sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Okres obowiązywania przedmiotowych planów: 01.01.2018r. – 31.12.2027r.
Zgodnie z art. 33, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r poz. 1405 z późn. zm.)

czytaj dalej