ZZM

Zarząd Zieleni Miejskiej został powołany w dniu 1 lipca 2015 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Krakowa. Jednostka powstała z myślą o objęciu opieką niemal wszystkich terenów zieleni w Krakowie. W jej skład wchodzą:

·         Parki

·         Lasy(z wyłączeniem Lasu Wolskiego)

·         Zieleńce i skwery

·         Zieleń osiedlowa

·         Pasy drogowe

·         Bulwary Wiślane

W zakres działań zarządu wchodzą:

1.       zarządzanie terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa;

2.       działania inwestycyjne obejmujące w szczególności nadzór projektowy, budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację oraz rewaloryzację terenów zieleni;

3.        planowanie oraz bieżące utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów), zieleni niskiej (trawników, kwietników itp.) oraz utrzymanie i doposażanie w ramach bieżącego utrzymania obiektów małej architektury związanych z zielenią w pasach drogowych

4.        zarządzaniem nieruchomościami rolnymi będącymi własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa;

5.       utrzymanie, prowadzenie i aktualizowanie inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni w oparciu o miejski system informacji przestrzennej;

6.        zarządzanie innymi powierzonymi nieruchomościami;

7.        zarządzanie terenami przeznaczonymi pod budowę nowych terenów zieleni będących w zarządzie jednostki;

8.       utrzymanie nieurządzonych terenów zieleni będących w zarządzie jednostki;

9.        podejmowanie działań interwencyjnych (w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przyrody)  dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących w zarządzie jednostki;

10.   prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Krakowa,

11.   pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na cele związane przedmiotem działalności ZZM w szczególności związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, w tym na potrzeby rewitalizacji, rewaloryzacji i urządzania nowych terenów zieleni;

12.   podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowaniem terenów zieleni i aktywizowaniem społeczności Krakowa w tym zakresie;

13.   zarządzanie lasami (z wyłączeniem lasu Wolskiego) stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostającymi we władaniu Gminy Miejskiej Kraków;

14.   sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków

  • Ostatnio zmienione .