Łąki kwietne w Krakowie

Od 2017 roku sukcesywnie wzrasta powierzchnia wielogatunkowych łąk kwietnych w Krakowie. Aktualnie 30ha powierzchni miasta pokryta jest łąkami kwietnymi. Jest to rozwiązanie, które ma bardzo wiele zalet, przewyższających funkcje tradycyjnych trawników.

Złożony system korzeniowy roślin tworzących łąki, wiąże wodę deszczową w glebie, zatrzymując wilgoć dłużej niż trawnik, co dodatnio wpływa na bilans wód gruntowych. Zmniejsza się również powierzchniowy spływ wód opadowych, co ogranicza ryzyko podtopień.

Łąki kwietne są enklawami bioróżnorodności – stanowią schronienie, pokarm i miejsce rozmnażania wielu gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, owadów. Na stosunkowo małej powierzchni występuje kilkadziesiąt gatunków roślin, głównie polnych, które w dobie intensywnego użytkowania pól znikają z rolniczego krajobrazu.

Dodatkowo łąki nie wymagają nawożenia, tworzą lepszy mikroklimat na terenach miejskich, filtrują wodę opadową i powietrze, zatrzymując pyły, obniżają temperaturą powietrza i zapobiegają nagrzewaniu się gleby. 

Są również tańsze w założeniu i utrzymaniu aniżeli tradycyjne trawniki. Wymagają rzadszego koszenia – 1-2 razy rocznie, przez co zmniejsza się emisja paliw do środowiska.

10ha łąk wykonano w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.