Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 11 projektów zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem dla wskazanych przez Zamawiającego pasów drogowych na terenie Krakowa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.