Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dla zadania: „Wycinka drzew i krzewów wraz z oczyszczeniem terenu z samosiewów drzew i krzewów nie wymagających uzyskania zezwolenia z działki 815, 814, 308/3 obr. 49 Podgórze, przy ulicy Malborskiej/Białoruskiej/Estońskiej na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego Wola Duchacka (Park Duchacki)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie