Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Subskrypcja prognozy i danych meteorologicznych dla obszaru Miasta Krakowa, w ramach projektu „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu (LIFE URBANGREEN)” współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Offer inquiry to select a contractor for providing Subscription of meteodata for the area of the city of Krakow, as part of the project „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation (LIFE URBANGREEN)” co - finaced with funds of LIFE and NFEPWM for the Krakow Municipal Greenspace Authority.