Spacery badawcze są niepowtarzalną okazją, aby móc z bliska przyjrzeć się pracy ekspertów przyrodniczych z różnych dziedzin, poznać przyrodę Krakowa i wziąć udział w inwentaryzacji gatunków żyjących tuż obok nas. Podczas spacerów badawczych będziecie mieli możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia przyrodników. Dzięki temu nie tylko poznacie jak odkrywać, rozpoznawać i obserwować otaczający nas świat roślin czy zwierząt, ale również nauczycie się patrzeć na niego z zupełnie innej perspektywy. Gwarantujemy, że po udziale w spacerze badawczym, otaczająca Was przyroda przestanie być bezimienna. A to dlatego, że kierujemy się bardzo prostą zasadą - lepsze poznanie pozwala na zrozumienie potrzeb i otoczenie właściwą troską.

 

Spacery przyrodnicze to wędrówki w zielonych przestrzeniach miasta Krakowa pozwalające każdemu na bezpośrednie obcowanie i doświadczanie świata przyrody. W trakcie spaceru mamy okazję, aby nadrobić deficyt przebywania w naturze. Spacery przyrodnicze to chwile dalekie od wielkomiejskiego zgiełku. Bezpośredni kontakt z przyrodą jest naprawdę istotny zarówno dla zdrowia jak i relacji całej rodziny. Podczas spaceru zwykłe rośliny i zwierzęta przy udziale Edukatora dostają nową funkcję i stają się narratorami niezwykłych opowieści przyrodniczych.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788 ze zm.), w dniach od 05 września 2019 r. do dnia 04 listopada 2019 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzania lasu

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI W KRAKOWIE

Z dniem 31.12.2016r. przestało obowiązywać porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice oraz porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Miechów w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. W lasach, dla których nie ma opracowanych takich planów, zadania niezbędne do wykonania ustala starosta w drodze decyzji administracyjnej - na terenie Gminy Miejskiej Kraków od dnia 01.01.2017r. przedmiotowe decyzje dla wszystkich dzielnic wydaje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn.zm.)., określa uprawnienia właścicieli lasów, do których należą m.in.:

- Możliwość pozyskiwania drewna w posiadanym lesie, zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, decyzją z art. 19 ust.3, decyzją z art. 23 ust 4 związaną z wystąpieniem przypadków losowych, w związku z realizacją zadań związanych z pielęgnowaniem i ochroną lasu wynikających z art. 13 ust.1 – procedura zewnętrzna  ZZM-5 oraz procedura zewnętrzna ZZM-6.

 - Drewno pozyskane w lasach prywatnych podlega ocechowaniu (procedura zewnętrzna ZZM – 4). Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna poprzez umieszczenie na pozyskanym drewnie numeru stosu lub sztuki.

 - Właściciel (lub współwłaściciele) lasu składa wniosek (dla lasów o powierzchni do 10 ha procedura zewnętrzna ZZM-5 , dla lasów o powierzchni powyżej 10 ha procedura zewnętrzna ZZM-6) zgłaszając potrzebę wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej dla lasu położonego na jego działce.


Tel. kontaktowe:

887-881-529

887-881-541

Procedury ZZM dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi

 1. Sprzedaż drewna pozyskanego przez jednostkę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: ZZM-2
 2. Sprzedaż drewna pozyskanego przez Wnioskodawcę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: ZZM-3
 3. Cechowanie, drewna, drewno, pozyskanego, lasach, las, lasy, ZZM, Zarząd, Zieleni, Miejskiej: ZZM-4
 4. Określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha: ZZM-5
 5. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych): ZZM-6
 6. Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania zastrzeżeń i wniosków do wykonanego planu urządzenia lasu: ZZM-9
 7. Udzielanie dotacji na pokrycie planowanych kosztów zalesienia gruntów: ZZM-10
 8. Zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych przez organizmy szkodliwe: ZZM-11
 9. Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów, koniecznych ze względu na powstanie szkód od emisji przemysłowych, pożarowych oraz innych klęsk żywiołowych, spowodowanych czynnikami abiotycznymi i biotycznymi w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach: ZZM-12
 10. Określanie zadań w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony przeciwpożarowej (dotyczy właścicieli lasów, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasu): ZZM-13
 11. Udzielanie dotacji na pokrycie poniesionych kosztów zalesienia gruntów: ZZM-14
 12. Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów - ZZM-15
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 15.07.2019r uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków Dzielnice: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2019r. – 31.12.2028r.