Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu


Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Sprawdź czy Twoje działki wymagają wydania zaświadczenia Jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcją znajdującą się poniżej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).

Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien być złożony przez osobę posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca lub pełnomocnik)

2. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.

3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.

4. Skompletowane dokumenty złóż w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków ,

Stadion Wisły, wejście numer LE od ul. Reymana I piętro - sekretariat

lub wyślij pocztą

5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).

6. Zaświadczenie zostanie dostarczone pocztą lub możesz odebrać je osobiście w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. W. Reymonta 20 (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru)

Stadion Wisły, wejście numer LE od ul. Reymana I piętro - sekretariat

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2129 z późn. zm.),

2. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem),

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

1. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

3. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie  nie prowadzi kasy

4. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

Adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków

nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za zaświadczenie o objęciu działki/ek o numerze/ach ew. …. z obrębu …… opracowaniem UPUL lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach”

 

5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a) jednostki budżetowe,

b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:

MIEJSCE ZŁOŻENIA

- Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie  ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

- za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie  ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

MIEJSCE ODBIORU:

- osobiście w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie  ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków (po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego),

- za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).