Standardy utrzymania terenów zieleni w mieście

"Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach" opracowane zostały przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu przez Fundację Sendzimira.


Do procesu zaproszone zostały również inne miasta zainteresowane ich wprowadzeniem w przyszłości. Projekt rozpoczął się więc od budowy grupy roboczej składającej się z przedstawicieli i przedstawicielek instytucji profesjonalnie zarządzających terenami zieleni w miastach, którzy byli zaangażowani w partycypacyjny proces wypracowania wytycznych. Do udziału w pracach zgłosiło się 35 miast.

Przy wsparciu zespołu ekspertów pracujących podczas serii warsztatów wypracowane zostały treści dla około 20 obszarów tematycznych, które zostały wyodrębnione jako zakres opracowania. Wypracowane propozycje były konsultowane z przedstawicielami wykonawców prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych, w formie warsztatów i wywiadów.


                               
     

„Standardy utrzymania terenów zieleni w mieście” to odpowiedź na zmianę trendów w sposobie utrzymania zieleni związanych ze zmianami klimatu, aktualizacją wiedzy przyrodniczej, zwiększoną aktywnością społeczną w zakresie współdecydowania o sposobie zarządzania miastem, dysproporcji w jakości utrzymania terenów zieleni związanej z ograniczeniami budżetowymi, procedurami czy kompetencjami wykonawców.


Publikacja stworzona w wyniku szeroko zakrojonej instytucjonalnej współpracy to zbiór uniwersalnych zasad dotyczących utrzymania różnorodnych terenów zieleni takich jak parki, skwery, zieleńce, ciągi komunikacyjne, czy lasy.  Szerszy kontekst ich funkcjonowania ujęty został poprzez uwzględnienie czynników determinujących ich charakter takich jak reprezentacyjność, zależność od wytycznych konserwatorskich, czy towarzyszenie zabudowie, bądź biocenotyczność obszaru.

Standardy nie tylko biorą pod uwagę rzetelne wytyczne naukowe, ale również mają innowacyjny charakter. W najlepszy możliwy sposób łączą estetykę, czystość i trwałość miejskiej zieleni z dbałością o jej funkcje związane z retencją wód opadowych, adaptacją miast do zmian klimatu i ochroną różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemów. Dodatkowo zawierają szereg wytycznych, których celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu prac związanych z utrzymaniem zieleni na środowisko, poprzez redukcję ich śladu węglowego, produkcji odpadów, wykorzystania zasobów nieodnawialnych, czy zanieczyszczeń i hałasu. 

„Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach” to publikacja, która pozwoli na tak istotne usystematyzowanie sposobów utrzymania oraz pielęgnacji terenów zieleni. Zachęcamy do zapoznania się z nią oraz wdrożenia poprzez deklarację przystąpienia do ich stosowania.

Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach:
                     

                     

Dla kogo przeznaczona jest publikacja?

Standardy skierowane są do wykonawców prac i zarządców terenów zieleni, przede wszystkim publicznych, ale wytyczne mogą być wskazówką dla każdego zarządcy terenu: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot czy prywatnych właścicieli.
 

Deklaracja przystąpienia

Przyjęcie podobnych standardów w wielu polskich miastach będzie jasnym sygnałem dla firm oferujących usługi pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni do wprowadzania systemowych zmian technologicznych oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Działanie to może przełożyć się na wzrost jakości świadczonych usług i jednocześnie stanowić zabezpieczenie przed odpływem podwykonawców do miast, gdzie nie obowiązują żadne wytyczne.
Zachęcamy więc przedstawicieli miast do składania deklaracji przystąpienia do korzystania ze standardów i wdrażania ich na podległych im terenach zieleni. Ich upowszechnienie to jasny krok w kierunku ujednolicenia i centralizacji zasad w tym zakresie.

Deklarację przystąpienia można złożyć poprzez poniższy formularz:

Przyjmować można całość publikacji (części I-VI) lub jej integralne części. Z racji faktu, że część I zawiera treści wprowadzające do pozostałych Standardów musi ona zostać przyjęta obligatoryjnie. Deklaracja powinna być równoważna z wdrożeniem Standardów w danej jednostce, zgodnie z przyjętymi zasadami np.: Zarządzeniem Dyrektora, Zarządzeniem Prezydenta, Uchwałą Rady Miasta, Gminy itd.
Deklaracja powinna zostać złożona przez osobę uprawnioną do reprezentowania Państwa instytucji poprzez dołączenie do deklaracji dokumentu potwierdzającego to uprawnienie (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.)



Uwagi i aktualizacja standardów

Istotnym elementem funkcjonowania standardów będzie również ich aktualizacja oraz udoskonalanie standardów o wiedzę, informacje i rozwiązania, których pojawienie wiąże się z ich stałym wykorzystaniem i dostosowywaniem do dynamicznie zmieniających się warunków i czynników mających wpływ na charakter i sposób pielęgnowania i utrzymywania terenów zieleni.

Poprzez poniższy formularz zachęcamy więc Państwa do składania uwag i postulatów, które mogą mieć istotny wpływ na ich aktualizację:

Formularz Uwagi

Aktualizacja opracowania będzie miała charakter cykliczny  i prowadzona będzie raz na kilka lat, w zależności od zebranej liczby uwag i zaistniałych potrzeb. Podstawą propozycji zmian w treści mogą zostać wyłącznie zweryfikowane merytorycznie informacje, które poparte zostaną wynikami badań naukowych, orzeczeniami itd. w dyscyplinie pokrewnej z tematyką Standardów.


Zapraszamy również do zapoznania się z uproszczoną, graficzną wersją Standardów utrzymania terenów zieleni w miastach.

Publikacja "Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach. Jak utrzymujemy miejską zieleń?