Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie obszaru Ronda Ofiar Katynia i Ronda Janiny Lewandowskiej. Znak sprawy: 6/2015.

Kraków, dnia 27.11.2015r.

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

77.31.00.00-6 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)

Termin wykonania zamówienia: do 14.12.2015 roku

Jako najkorzystniejsze wybrano ofertę:

MARKFLOR s.c.

Marek Gurgul, Maria Fraszczak

ul. Cechowa 127A,  30-685 Kraków

Cena brutto: 227.265,70 zł

Wysokość kary umownej: 2%

Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę wybrano w/w Wykonawcę. Oferta ta zawiera wszystkie wymagane dokumenty i otrzymała największą liczbę punktów.   

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wodna 4, 30-556 Kraków

oferta odrzucona

Oferta nr 2:

MARKFLOR s.c.

Marek Gurgul, Maria Fraszczak

ul. Cechowa 127A,  30-685 Kraków

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

Oferta nr 3:

FLORAJ Sp. z o.o. s.k.

ul. Poselska 27, 03-931 Warszawa

oferta odrzucona

Oferta nr 4:

FLORA s.c. G. Kozioł, K. Knapik,

ul. Siwka 40, 31-588 Kraków 

Przyznane punkty: 83,46 pkt

w tym:   cena brutto: 73,46 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

Umowy na w/w zadania zostaną zawarte w ZZM w Krakowie, ul. Reymonta 20 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty

Odrzucono ofertę nr 1 - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Wykonawca nie załączył w ofercie wymaganego na podstawie SIWZ cz. IV pkt 2 lit. e dokumentu ze szkółki potwierdzającego dostępność materiału roślinnego w podanym standardzie i wielkości według zakresu prac.

Odrzucono ofertę nr 3 - FLORAJ Sp. z o.o. s.k. zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie załączył w ofercie wymaganego na podstawie SIWZ cz. IV pkt 2 lit. e dokumentu ze szkółki potwierdzającego dostępność materiału roślinnego w podanym standardzie i wielkości według zakresu prac. Brakuje potwierdzenia dla róży „White Pavement”, a dla róży „Lipstick”  jest potwierdzenie na 2760 szt. podczas gdy wymagano 3368 szt. 

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto 90 %.
Wysokość kary umownej 10 %.