Budowa Ogródka Jordanowskiego w rejonie ul. Kobierzyńskiej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 51/2016.

Kraków, dnia 23 sierpnia 2016 r.                                         ZZM.8812.16.NP.041.288.MS

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy zadania pn. Budowa Ogródka Jordanowskiego w rejonie ul. Kobierzyńskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 51/2016.

    

                            ZAWIADOMIENIE

              o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2:

 

NOVUM – Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński,

Grom 36,  12-130 PASYM

Cena: 84.263,92 zł brutto,  gwarancja i rękojmia: 60 m-cy

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę. Ponadto oferta ta zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

oferta nr 1:

Gardenbud Sp. z o.o.
ul. Bandurskiego 66/4,

31-515 Kraków

Cena: 18,84 pkt  , gwarancja i rękojmia: 4,00 pkt , łącznie: 22,84 pkt

 

oferta nr 2:

NOVUM – Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński,

Grom 36,  12-130 PASYM

Cena: 24,00 pkt  , gwarancja i rękojmia: 4,00 pkt , łącznie: 28,00 pkt

 Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.