Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 471/5 obr. 1 Śródmieście /tzw. Plantuś/, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 52/2016.

Kraków, dnia 22 sierpnia 2016 r.                                         ZZM.8750.16.NP.041.287.MS

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy zadania pn. Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 471/5 obr. 1 Śródmieście /tzw. Plantuś/, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 52/2016.

                            ZAWIADOMIENIE

              o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3 AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o., Brzezie, ul. Narodowa 116,  32-080 Zabierzów

Cena: 913.461,60 zł brutto  , gwarancja i rękojmia: 72 m-cy

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Ponadto oferta ta zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:

PPUH WŁOMEX Zygmunt Włodarczyk
ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków

oferta odrzucona.

 

Oferta nr 2:

SAMBUD

Józef Paryl,

Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa

Cena: 20,47 pkt  , gwarancja i rękojmia: 6,00 pkt , łącznie: 26,47 pkt

 

Oferta nr 3:

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

Brzezie, ul. Narodowa 116,

32-080 Zabierzów

Cena: 24,00 pkt  , gwarancja i rękojmia: 6,00 pkt , łącznie: 30,00 pkt

 

Oferta nr 4:

PARK-M Poland Sp. z o.o.

33-340 Stary Sącz,  ul. Piaski 12

Cena: 22,66 pkt  , gwarancja i rękojmia: 6,00 pkt , łącznie: 28,66 pkt

 

Dodatkowe informacje:

Oferta nr 1 - PPUH WŁOMEX Zygmunt Włodarczyk, ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oszacował wartość szacunkową na poziomie 1.216.123,60 zł brutto podczas gdy Wykonawca Włomex zaoferował cenę 754.068,71 zł brutto. Zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (pismo nr ZZM.8439.16.NB.041.280.MS z dnia 16.08.2016r.). Wykonawca pismem z dnia 19.08.2016r. nie uzasadnił należycie zastosowania tak niskiej ceny oferty – obniżono wartość zamówienia aż o 462.054,89 zł.

Tak duża różnica pomiędzy kosztorysem ofertowym Firmy Włomex, a kosztorysem inwestorskim zamawiającego oraz pozostałymi 3 ofertami wzbudziła duże wątpliwości zamawiającego co do jakości zaoferowanych produktów przez Firmę Włomex.  Wyjaśnienia Firmy Włomex nie rozwiały wątpliwości i obaw zamawiającego w zakresie należytego wykonania w przyszłości przedmiotu zamówienia po zaoferowanych nie realnie niskich cenach. Wątpliwości zamawiającego wzbudziła wartość ofertowa elementów placu zabaw, które są jego wizytówką. Prawdopodobnie zmieniono na etapie tworzenia kosztorysu ofertowego – urządzenia do zabawy na urządzenia dużo niższej jakości. Wątpliwości budzi również wycena nawierzchni amortyzującej upadek ze zrębków drewna (wartość o 60% niższa niż w kosztorysie inwestorskim) oraz prace renowacyjne muru, które są wycenione na ok. 50% wartości kosztorysu inwestorskiego. Ponadto nie realne do wykonania po cenie ofertowej wydają się pozycje w kosztorysie ofertowym: poz. 40, poz. 92 (prawdopodobnie w ofercie przewidziano nawierzchnię bez odpowiedniego certyfikatu i atestu), poz. 170 (uzyskanie ceny 12.000 zł za trzy karuzele w tym dwie misy do kołysania jest mało prawdopodobne. Misy do kołysania są rozwiązaniem nietypowym i ofertowa wartość – uśredniona 4.000 zł budzi wątpliwości co do jej jakości. Ważne dla zamawiającego jest jej bezpieczeństwo i wyeliminowanie ryzyka zmiażdżenia palców lub rąk), poz. 171 (uzyskanie wartości ofertowej za dwa instrumenty muzyczne zewnętrzne jest nierealne), poz. 172 (wartość ofertowa zewnętrznej trampoliny przeznaczonej na publiczne place zabaw, jednocześnie dostępnej dla osób poruszających się na wózkach jest mało prawdopodobne.)

Nie wypowiedziano się na temat zrębków, instrumentów, a zabawkę, która miała być dostępna dla niepełnosprawnych zamieniono na coś co nie spełnia tego wymogu. Ponadto Zamawiający wymagał urządzeń zabawowych ze stali nierdzewnej, a Wykonawca zaoferował urządzenia kolorowe Mullera, które to nie spełniają wymagań SIWZ.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.