Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym - doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy: 45/2016

Kraków dn. 17.08.2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                               ZZM.8529.16.NB.041.45.MG

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym - doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowieznak sprawy 45/2016.

 

UZASADNIENIE

            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający jest zmuszony unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zmawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

            Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami stwierdził, że nie dysponuje środkami, a zatem nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejsze oferty.

 

 

 

 

           

 

 

Rozdzielnik:

- Wykonawcy, którzy złożyli oferty;

- Strona internetowa ZZM w Krakowie;

- a/a.