Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 540/15 obr. 1 Śródmieście /dzikie planty/, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 44/2016.

Kraków, dnia 16 sierpnia 2016 r.                                            ZZM.8344.16.NB.041.278.MS                               
   

                                                                                                              

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy zadania pn. Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 540/15 obr. 1 Śródmieście /dzikie planty/, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 44/2016.

 

                            ZAWIADOMIENIE

              o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo - Handlowego „WŁOMEX” Zygmunt Włodarczyk, ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków, cena: 767.004,37 zł brutto, gwarancja i rękojmia: 60 m-cy.

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca jako jedyny złożył ofertę. Ponadto oferta ta zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:

PPUH WŁOMEX Zygmunt Włodarczyk

  1. Gromadzka 30, 30-719 Kraków

Cena: 24,00 pkt  , gwarancja i rękojmia: 4,00 pkt , łącznie: 28,00 pkt

 

 Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.