Wynik w postepowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie „opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Stacja-Wisła w Krakowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu architektoniczno - budowlanego i wykonawczego pawilonu wielofunkcyjnego” dla ZZM w Krakowie

  Kraków dn.27.07.2016 r.                                                   ZZM.7744.16.NB.041.42.KJ

                                           

Adresaci:

1.      JAKABE PROJEKTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. W. Weryhy – Darowskiego 17/4, 30-198 Kraków

2.      Grzegorz Lechowicz – Pracownia Architektoniczna
ul. Zbożowa 2/1a, 30-002 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy PZP (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie „opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Stacja-Wisła w Krakowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu architektoniczno - budowlanego i wykonawczego pawilonu wielofunkcyjnego” dla ZZM w Krakowie.
Znak: 42/2016.

 

ZAWIADOMIENIE  o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,     

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2 Firmy: JAKABE PROJEKTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. W. Weryhy – Darowskiego 17/4, 30-198 Kraków cena netto 69 700,00  zł., plus należny podatek VAT w wysokości  23 % co daje kwotę brutto 85 731,00 zł.  Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za co otrzymała w kryterium „Cena”:  18,00 pkt., w kryterium: „Rozwiązania projektowe”: 11,60 pkt, co daje łączny wynik wynoszący: 29,60 pkt.

Oferta spełnia wszystkie wymagania formalnoprawne i jest zgodna z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Punktacja-

Rozwiązania projektowe

Punktacja- cena:

Razem

 JAKABE PROJEKTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. W. Weryhy – Darowskiego 17/4, 30-198
Kraków (Oferta nr 2)

11,60

18

29,60

 Grzegorz Lechowicz – Pracownia Architektoniczna
ul. Zbożowa 2/1a, 30-002 Kraków
(Oferta nr 1)

8,89

8,40

17,29

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy PZP, po dniu 4 sierpnia 2016r., tj. po upływie 5 dni liczonych od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +48 12-341-84-87 lub bądź e-mailem na adres: przetargi@zzm.krakow.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem,

 

 

Otrzymują:

1.Adresaci

2.a/a.