Budowa Ogródka Jordanowskiego na osiedlu Lubocza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 041.33.2016.

Kraków, dnia 18 lipca 2016 r.                                                  ZZM.7290.16.NB.041.237.MS                                                                                                                      

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2053 r., poz 2164), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie Budowy Ogródka Jordanowskiego na osiedlu Lubocza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy: 041.33.2016.

    

                            ZAWIADOMIENIE

              o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BIRBUD” MM Spółka Cywilna Sylwia Słomczewska, Sławomir Mietła, ul. Biskupińska 23,  30-732 Kraków, cena: 166.305,58 zł brutto, gwarancja i rękojmia: 60 m-cy.

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę która otrzymała największa liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Ponadto oferta ta zawiera wszystkie wymagane dokumenty. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1:

NOVUM – Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński,

Grom 36,  12-130 PASYM

Cena: 23,23 pkt  , gwarancja i rękojmia: 0 pkt , łącznie: 23,23 pkt

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe „SKO-BUD”

 Jacek Skoczeń,

ul. Chłopska 5, 30-806 Kraków

Cena: 19,34 pkt  , gwarancja i rękojmia: 6,00 pkt , łącznie: 25,34 pkt

 

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„BIRBUD” MM Spółka Cywilna

Sylwia Słomczewska, Sławomir Mietła

ul. Biskupińska 23,  30-732 Kraków

Cena: 24,00 pkt  , gwarancja i rękojmia: 4,00 pkt , łącznie: 28,00 pkt

 

Oferta nr 4:

KRISBUD Sp. z o.o.,

ul. 22 Lipca 58,  32-540 Trzebinia

Cena: 16,87 pkt  , gwarancja i rękojmia: 0 pkt , łącznie: 16,87 pkt

 

Oferta nr 5:

SAMBUD – Józef Paryl

Węglówka 72,  32-412 Wiśniowa

Cena: 20,95 pkt  , gwarancja i rękojmia: 6,00 pkt , łącznie: 26,95 pkt

 

 

 Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.