Unieważnienie postepowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie – Etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 19/2016.

Kraków dn. 29.06.2016 r.                                                      ZZM.6430.16.NB.041.19.KJ

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie – Etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 19/2016.

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informuje, iż działając
na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP zobowiązany był do jego unieważnienia, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (brak ofert).