Dostawa jednej sztuki zamiatarki komunalnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” znak sprawy 18/2016.

 

Kraków dn. 27.05.2016 r.                                                       ZZM.4911.16.NB.041.18.3..KJ

 

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „ Dostawę jednej sztuki zamiatarki komunalnej

      dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” znak sprawy 18/2016.

 

 

Wg rozdzielnika

           

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informuje, iż działając
na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP zobowiązany był do jego unieważnienia, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (brak ofert).

 

 

Rozdzielnik:

- Strona internetowa ZZM w Krakowie;

- Tablica ogłoszeń;

- a/a.