Posadowienie czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy 22/2016

Kraków dn. 25.05.2016 r.                                                  ZZM.4896.16.NB.041.22.1.MG

                                                                                       

 Adresaci:

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z posadowieniem czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP zobowiązany jest do unieważnienia przedmiotowego postępowania, gdyż obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający wskazuje, iż wada przedmiotowego postępowania spowodowana jest nieprzewidzianą okolicznością związaną z przekazaniem aktualnie decyzji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Kraków o konieczności przesadzenia drzew istniejących w miejscu objętym zakresem robót w niniejszym postępowaniu. Z decyzji tej wynika, iż przesadzenie drzew musi nastąpić przed realizacją robót budowlanych, a z uwagi na termin realizacji zamówienia wskazany w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu jest to niemożliwe. Wskazane okoliczności powodują, iż rozstrzygnięcie niniejszego postępowania i zawarcie w jego ofercie umowy spowodowałoby jej nieważność z uwagi na niewłaściwy opis i zakres przedmiotu zamówienia, jak też wymagany termin jego realizacji oraz fakt, iż w zaistniałym stanie faktycznym nie ma możliwości wykonania zakresu robót objętym niniejszym przetargiem.

Uzasadniając wyrażone wyżej stanowisko Zamawiający wskazuje za Krajową Izbą Odwoławczą, że: „2. Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający przepisy art. 29 ust. 2 i 3 p.z.p., uznać należy za takie naruszenie przepisów p.z.p., które co najmniej mogło mieć wpływ na wynik postępowania, a tym samym mogłoby stanowić przyczynę wystąpienia przez Prezesa UZP, zgodnie z art. 146 ust. 6 p.z.p., do sądu o unieważnienie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania obarczonego taką wadą. Okoliczność ta z kolei jest jedną z tych, do których odwołuje się przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 914/14 z dnia 27 maja 2014 r.).

W tym stanie rzeczy dokonanie przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcie w jego efekcie umowy łączyłoby się z naruszeniem przepisów ustawy PZP. W konsekwencji zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszej procedury umowa jako niezgodna z prawem byłaby obarczona wadą nieważności (art. 14 ustawy PZP w związku z art. 58 § 1 KC).  Powyższe znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 912/15 z dnia 18 maja 2015 r., w którym orzeczono, że: „1. Art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pomiędzy wadą a niemożnością zawarcia ważnej umowy musi istnieć normalny związek przyczynowy. Wadą w rozumieniu tego przepisu jest nieusuwalna wada postępowania o udzielenie zamówienia, która wywiera tak istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia publicznego, że powoduje jej bezwzględną nieważność ab initio, a tym samym prawną bezskuteczność. Podstawy do unieważnienia ewentualnej przyszłej umowy zostały określone w art. 146 ust. 1 i 6 p.z.p., i to właśnie te przepisy muszą stanowić podstawę oceny pod kątem wypełniania przesłanki ustawowej wskazującej na konieczność unieważniania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o tzw. "wadę postępowania" (art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.).”.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania, w oparciu o powołaną na wstępie podstawę prawną.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Strona internetowa i tablica ogłoszeń;

2. a/a.