„Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku”, znak sprawy 21/2016.

Kraków dn. 11.05.2016 r.                                             ZZM.4110.16.NB.041.21.2.MG

 

Dot. Postępowania przetargowego na „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku”, znak sprawy 21/2016.

           

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164- zwana dalej ustawą Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku”, znak sprawy 21/2016 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni

Mateusz Tombarkiewicz

ul. Dolna 11

30-222 Kraków

(Oferta nr 1), która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 343 980,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymagania formalnoprawne i jest zgodna z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów. Jest to jedyna oferta złożona w przedmiotowym zamówieniu.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena-80%:

Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę- 10%:

Doświadczenie – 10%

Razem

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni

Mateusz Tombarkiewicz

ul. Dolna 11

30-222 Kraków

(Oferta nr 1)

80,00

10,00

10,00

100,00

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: nie dotyczy

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: nie dotyczy

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

 

 

 

Zamawiający unieważnił postępowania w części:- nie dotyczy

Nazwa części

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

 

 

                         

Zamawiający- Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zawiadamia, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ww. ustawy, przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Pzp.

Ponadto Zamawiający informuję, iż umowy w przedmiotowym postepowaniu przetargowym zostanie zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:

1.     Wykonawcy, którzy złożyli oferty;

2.     Strona internetowa ZZM w Krakowie;

3.     Tablica ogłoszeń Zamawiającego;

4.     a/a.