POWIADOMIENIE- Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku

Kraków dn. 02.03.2016 r.                                                 ZZM.1506.16.NB.041.5.1.MG

 

Dot. Postępowania przetargowego na „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku”, znak sprawy 5/2016.

           

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605)- zwana dalej ustawą Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku”, znak sprawy 5/2016 informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni

Mateusz Tombarkiewicz

ul. Dolna 11

30-222 Kraków

(Oferta nr 1), która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 148 554,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymagania formalnoprawne i jest zgodna z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę- 20%:

Cena-80%:

Razem

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni

Mateusz Tombarkiewicz

ul. Dolna 11

30-222 Kraków

(Oferta nr 1)

20,00

80,00

100,00

KONSORCJUM:

Zakład Usługowy OGRÓD-SERVICE sp. j.

J. Banaś, B. Dziewolski, T. Kantaruk,

ul. Łężce 6a, 30-614 Kraków-LIDER

Pracownia Zieleni s.c. M. Wałecka, J. Zacharias, M. Zacharias ul. Studencka 23/5,

31-116 Kraków- Członek Konsorcjum

Zakład Konserwacji Zieleni OGRÓD-SYSTEM mgr inż. M. Szczubiał ul. Zamiejska 21a, 30-382 Kraków- Członek Konsorcjum

(Oferta nr 2)

20,00

60,50

80,50

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: nie dotyczy

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: nie dotyczy

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

 

 

 

Zamawiający unieważnił postępowania w części:- nie dotyczy

Nazwa części

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

 

 

                         

Zamawiający- Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zawiadamia, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ww. ustawy, przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto Zamawiający informuję, iż umowy w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostanie zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Sprostowanie do powiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający informuje, że zaszła omyłka pisarska w streszczeniu oceny i porównania ofert

Jest:

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę- 20%:

Cena-80%:

Razem

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni

Mateusz Tombarkiewicz

ul. Dolna 11

30-222 Kraków

(Oferta nr 1)

20,00

80,00

100,00

KONSORCJUM:

Zakład Usługowy OGRÓD-SERVICE sp. j.

J. Banaś, B. Dziewolski, T. Kantaruk,

ul. Łężce 6a, 30-614 Kraków-LIDER

Pracownia Zieleni s.c. M. Wałecka, J. Zacharias, M. Zacharias ul. Studencka 23/5,

31-116 Kraków- Członek Konsorcjum

Zakład Konserwacji Zieleni OGRÓD-SYSTEM mgr inż. M. Szczubiał ul. Zamiejska 21a, 30-382 Kraków- Członek Konsorcjum

(Oferta nr 2)

20,00

60,50

80,50

 

Winno być:

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę- 10%:

Cena-90%:

Razem

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni

Mateusz Tombarkiewicz

ul. Dolna 11

30-222 Kraków

(Oferta nr 1)

10,00

90,00

100,00

KONSORCJUM:

Zakład Usługowy OGRÓD-SERVICE sp. j.

J. Banaś, B. Dziewolski, T. Kantaruk,

ul. Łężce 6a, 30-614 Kraków-LIDER

Pracownia Zieleni s.c. M. Wałecka, J. Zacharias, M. Zacharias ul. Studencka 23/5,

31-116 Kraków- Członek Konsorcjum

Zakład Konserwacji Zieleni OGRÓD-SYSTEM mgr inż. M. Szczubiał ul. Zamiejska 21a, 30-382 Kraków- Członek Konsorcjum

(Oferta nr 2)

10,00

60,50

70,50

 

Omyłka pisarska nie ma wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej.