Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Utrzymanie zieleni niskiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych - dot. obszaru 9.  Znak sprawy 1/2016.

Kraków, dnia 20.01.2016r.

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

77.31.00.00-6 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2016 roku.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1:

 

KATDAR „Ogród System”

Marcela Dariusz

Grzechynia 667,

34-220 Maków Podhalański

 

Cena: 347.428,30 zł brutto

Wysokość kary umownej o której mowa we wzorze umowy § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b:  3%

 

Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta ta zawiera wszystkie wymagane dokumenty i otrzymała największą liczbę punktów. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1:

KATDAR „Ogród System”

Marcela Dariusz

Grzechynia 667,

34-220 Maków Podhalański

 

Przyznane punkty: 100 pkt

w tym:   cena brutto: 90 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

Oferta nr 2:

Lider konsorcjum:

FLORA s.c. G. Kozioł, K. Knapik,

ul. Siwka 40, 31-588 Kraków 

Partner konsorcjum:

ZUiUZ A. Popek, J. Franek Sp. Jawna

ul. Miedziana 3,  31-567 Kraków

 

 

Przyznane punkty: 71,68 pkt

w tym:   cena brutto: 61,68 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

Oferta nr 3:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wodna 4, 30-556 Kraków

 

Przyznane punkty: 57 pkt

w tym:   cena brutto: 47 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

Oferta nr 4:

P.P.U. ADREM S.A.

os. Słoneczne 3, 31-956 Kraków

 

Przyznane punkty: 74,89 pkt

w tym:   cena brutto: 64,89 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

Oferta nr 5:

Pol-Kom-Tech Sp. z o.o.,

Wołowice 468, 32-070 Czernichów

 

Przyznane punkty: 80,39 pkt

w tym:   cena brutto: 70,39 pkt,  wysokość kary umownej – 10 pkt.

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZZM w Krakowie, ul. Reymonta 20 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp.  

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto 90 %.
Wysokość kary umownej 10 %.